An elevated view of an office with workers working

Magplano para sa Mga Lokasyon

Kahit pa maraming babala para sa maraming uri ng posibleng sakuna, maraming emergency at sakuna ang nangyayari nang walang anumang babala.Dahil hindi mahuhulaan kung nasaan ka sakaling magkaroon ng mga sakuna, mahalagang magkaroon ng mga plano at supply para sa mga lokasyon na regular ninyong pinupuntahan ng iyong pamilya.Ang pagplano nang maaga ay titiyakin na ikaw at ang iyong sambahayan ay nalalaman ang gagawin at may sapat na supply na kailangan para manatiling ligtas saanman kayo naroroon.

Dapat isaisip ng mga indibidwal at sambahayan ang mga lokasyon na madalas nilang pinupuntahan; alamin kung anu-anong plano ang nakahanda para sa mga lokasyon na ito, at ipasadya ang kani-kanilang personal at pangsambahayang plano batay sa gagawin ng mga kasambahay sakaling may emergency habang naroroon sila sa lokasyong iyon. Kasama sa mga lokasyon na dapat isaisip at pagplanuhan ang:

 • Tahanan
 • Trabaho
 • Sasakyan
 • Mga regular na paraan ng transportasyon tulad ng tren, sasakyang panglungsod
 • School
 • Mga Simbahan
 • Mga sports arena at playing field
 • Mga lokasyong tulad ng teatro/sinehan
 • Mg pinamimilihan tulad ng mall at retail center
 • Mga lokasyong pangturista at biyahe tulad ng mga hotel

Ang pagbuo ng mga plano para sa magkakaibang lokasyon ay mangangailangan ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ng organisasyon o building manager para sa lokasyon na iyon.Sa ilang kaso na walang planong nakahanda, maaaring kasama dito ang pakikipagtulungan sa building manager o iba pang miyembro ng organisasyon na bumuo o magpalawak ng mga plano.Kasama sa mga impormasyong dapat isaisip ang :

 • How you and other occupants will get local alert or warnings while you are there
 • Mga sistemang pang-alarma o pang-alerto ng gusali
 • Mga plano sa paglikas ng naninirahan sa gusali kasama na ang mga alternatibong labasan
 • Mga plano ng gusali o organisasyon sa pagkanlong ng mga naninirahan sa isang emergency
 • Mga pangunahing supply na kakailanganin mo/iyong kasambahay para sa pansamantalang sisilungan

 Pagpaplano ay dapat ring isaalang-alang kung paano ang uri ng istraktura o ang mga kapaligiran sa buong istraktura o lokasyon ay maaaring makaapekto ng mga alerto at babala, kanlungan at paglisan, at ang pangangailangan para sa mga supply. Kabilang sa mga halimbawa ng mga pagsasaalang-alang para sa uri ng istraktura o ang kapaligiran sa paligid ng lokasyon ang:

 • Ang mga gusaling isang palapag kontra sa maraming palapag o high rise ay may magkakaibang sistema ng alarma, pagsisilungan at paglikas .
 • Urban and rural locations may have different local assumptions and plans for evacuation if large areas are impacted.
 • Ang mga gusaling tulad ng paaralan, sports arena, at mall ay maaaring may magkakaibang plano sa paglikas at pagsisilong batay sa partikular na istraktura ng gusali at mga ligtas na paraan ng paglikas o mga ligtas na lokasyon para silungan, para sa iba't-ibang uri ng emergency hal. ipo-ipo
 • Ang mga panlabas na lokasyon tulad ng mga sports field o golf course ay kailangan ng mga partikular na plano para sa mabilisan at panandaliang pagsisilungan hal. para sa mga thunderstorm at kidlat o ipo-ipo
 • Maaaring maging importante ang heograpiya para sa ilang panganib, hal. kung ang lugar ay mababa at maaapektuhan ng flash flood

Last Updated: 04/11/2013