Power Plant Cooling Tower

Nuclear Power Plants

Ginagamit ng mga nuclear power plants ang init na nagmumula sa nuclear fission sa isang saradong paligid para gawing mainit na singaw ang tubig, na siya namang nagpapaikot sa mga generator para gumawa ng kuryente.Ang mga nuclear power plant ay gumagana sa karamihan ng mga estado sa bansa at gumagawa ng halos 20 porsiyento ng kuryente ng bansa.Halos 3 milyong Amerikano ang naninirahan sa loob ng 10 milya ng gumaganang nuclear power plant.

Bagaman ang paggawa at pagpapatakbo sa mga pasilidad na ito ay masusing minamanmanan at pinamumunuan ng Nuclear Regulatory Commission (NRC), posible ang mga aksidente.Ang isang aksidente ay maaaring mauwi sa mga mapanganib na level ng radiation na makakaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng publiko na naninirahan malapit sa mga nuclear power plant.

Ang mga lokal at pang-estadong pamahalaan, mga pederal na ahensiya, at mga kompanya ng kuryente ay may mga plano sa pagtugon sa emergency sa pagkakataong may insidente sa isang nuclear power plant.Inilalarawan ng mga plano ang dalawang “emergency planning zone.”Ang isang zone ay sumasaklaw sa lugar na nasa loob ng 10-milyang radius ng planta, kung saan posibleng mapinsala ang mga tao ng direktang pagkakababad sa radiation.Ang ikalawang zone ay sumasaklaw sa mas malawak na lugar nakaraniwang aabot sa 50-milyang radius mula sa planta, kung saan maaaring maging kontaminado ng mga mapanganib na materyales ang suply ng tubig, tanim na pagkain at mga hayop.

Ang posibleng panganib mula sa aksidente sa isang nuclear power plant ay pagkababad sa radiation.Ang pagkababad na ito ay maaaring magmula sa pagpapakawala ng radioactive na materyales mula sa planta papunta sa kapaligiran, na karaniwang natutukoy bilang isang plume (mala-ulap na anyo) ng mga radioactive na gas at partikulo.Ang malalaking panganib sa mga taong nasa paligid mula sa plume ay pagkababad sa radiation ng katawan mula sa ulap na naideposito sa lupa, paglanghap ng radioactive na materyales at pagkakalunok ng mga radioactive na materyales.

Ang mga radioactive na mateyales ay binubuo ng mga atom na hindi matatag (unstable).Ang isang unstable atom ay nagpapakawala ng sobra nitong enerhiya hanggang sa maging stable ito.Ang enerhiyang inilalabas ay radiation.Ang bawat isa sa atin ay araw-araw na nabababad sa radiation na nagmumula sa mga natural na pinanggagalingan kasama na ang Araw at Mundo.May maliliit na bilang ng radiation na matatagpuan sa pagkain at tubig.Ang radiation ay napapakawalan din mula sa mga pinagmumulang gawa ng tao tulad ng mga X-ray machine, telebisyon at microwave oven.Ang radiation ay may epektong naiipon.Kung mas matagal ang pagkakabbad ng isang tao sa radiation, mas malaki ang epekto.Ang mas mataas na pagkakababad ay makapagdudulot ng matinding karamdaman o kamatayan.

Bago

Mga unang sumasaklolo na naka-hazmat gear sa isang mapanganib na eksena.Bago ang Nuclear Power Plant na Emergency

Ang mga sumusunod ay mga bagay-bagay na iyong magagawa para protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya at iyong ari-arian mula sa mga epekto ng nuclear power plant na emergency:

 • Bumuo ng isang Emergency Supply Kit, kung saan kasama ang mga bagay na katulad ng di-nasisirang pagkain, tubig, de-baterya o de-susing radyo, karagdagang flashlight at baterya.Dapat kang magdagdag ng mga plastic sheeting, duct tape at gunting sa kit upang mas maging handa para sa insidente ng nuclear power plant.Marahil ay naisin mong bumuo ng isang nabibitbit (portable) na kit at itago ito sa iyong sasakyan sakaling sabihan ka na lumikas.Ang kit na ito ay dapat na may kasamang:
  • Mga kopya ng iniresetang gamot at medikal na supply.
  • Kubrekama at damit, kasama na ang mga sleeping bag at unan.
  • Mga kopya ng mga importanteng dokumento:lisensiya sa pagmamaneho, Social Security card, katibayan ng paninirahan, mga insurance policy, huling habilin, titulo ng lupa, birth at marriage certificate, tax record, atbp.
 • Gumawa ng isang Planong Pangkomunikasyon ng Pamilya. Maaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag tumama ang isang sakuna, kaya importanteng malaman kung paanong makokontak ang isa’t-isa, kung paano kayo magkikita-kita at kung ano ang iyong gagawin sa pagkakataong may emergency.
  • Magplano ng mga lugar kung saan kayo magkikita ng iyong mga kapamilya, kapwa sa loob at labas ng sarili ninyong komunidad.
  • Maaaring mas madaling tumawag ng long-distance kaysa sa tumawag patawid ng bayan, kaya marahil na ang kontak na nasa ibang bayan ay nasa mas magandang posisyon na makipag-ugnayan sa mga nagkahiwalay na miyembro ng pamilya.
  • Marahil ay nanaisin mong magtanong tungkol sa mga planong pang-emergency sa mga lugar na malimit puntahan ng iyong pamilya:trabahodaycare at paaralan.Kung walang handang plano, pag-isipang magboluntaryo para makatulong sa pagbuo ng isa.
  • Ang pagkakaalam sa sistema ng babala ng iyong komunidad at sa mga planong pangsakuna, kabilang na ang mga ruta sa paglikas.
  • Abisuhan ang mga caregiver at babysitter tungkol sa inyong plano.
  • Gumawa ng plano para sa mga alaga mong hayop
 • Kumuha ng mga babasahing impormasyon para sa pampublikong emergency mula sa kompanya ng kuryente na nagpapatakbo sa inyong lokal na nuclear power plant o tanggapan ng inyong lokal na serbisyo sa emergency.Kung naninirahan ka sa loob ng 10 milya ng power plant, dapat kang tumatanggap ng mga babasahin taun-taon mula sa kompanya ng kuryente o mula sa iyong pang-estado o lokal na pamahalaan.
Alamin ang Mga Kataga

Sanayin ang iyong sarili sa mga katagang ito para makatulong na makilala ang isang nuclear power plant na emergency:

Notification ng Hindi Karaniwang Kaganapan - May maliit na problemang nangyari sa planta.Walang inaasahang pagtakas ng radiation.Walang pagkilos mula sa iyo na kinakailangana.

Alerto - May maliit na problemang nangyari, at may kaunting radiation na maaaring makatakas sa loob ng planta.Hindi ka nito maaapektuhan at walang pagkilos na kailangan.

Area Emergency ng Site - Maaaring tumunog ang mga sirena sa lugar.Makinig sa radyo o telebisyon para sa impormasyon sa kaligtasan.

Pangkalahatang Emergency - Maaaring makalabas ng planta ang radiation maging sa labas ng site ng planta.Tutunog ang mga sirena.Makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo o telebisyon para sa mga ulat.Maging handang sundin agad ang mga tagubilin.

Mga Gusali bilang Panangga

Building as Shelter Text Version TXT 1Kb

Ang mga numerong nasa larawang ito ay kumakatawan sa 'dose reduction factor.' (pagbawas sa dosis) Ang dose reduction factor na 10 ay mangangahulugan na ang taong nasa lugar na iyon ay makatatanggap ng 1/10th ng dosis na matatanggap ng taong sa lantad. Ang dose reduction factor na 200 ay mangangahulugan na ang taong nasa lugar na iyon ay makatatanggap ng 1/10th ng dosis na matatanggap ng taong sa lantad.

Para sa mas maraming impormasyon, basahin ang Planning Guidance for Response to a Nuclear Detonation PDF mula sa Federal interagency committee na pinangungunahan ng Executive Office of the President.

Habang

Habang may Nuclear Power Plant na Emergency

Kung ang isang aksidente sa nuclear power plant ay magpakawala ng radiation sa inyong lugar, magpapagana ng mga warning siren o iba pang aprubadong paran ng pag-aalerto ang mga lokal na kinauukulan.Sasabihan din nila kayo sa pamamagitan ng Emergency Alert System (EAS) sa lokal na telebisyon at radyo sa kung paanong magagawang protektahan ang iyong sarili.

 • Maingat na sundin ang mga tagubiling ito ng EAS.
 • Bawasan ang iyong pagkakababad sa pamamagitan ng paglayo mula sa pinagmumulan ng radiation.Ito ay maaaring paglikas o pananatili sa loob ng tahanan para mabawasan ang pagkakababad.
 • Kung ikaw ay sinabihan na lumikas, panatilihing nakasara ang mga bintana at vent ng sasakyan; at gamitin ang nagpapaikot-ikot na hangain.
 • Kung ikaw ay pinayuhan na manatili sa loob ng tahanan, patayin ang air conditioner, mga ventilation fan, furnace at iba pang humuhugop ng hangin papasok ng tahanan.
 • Maglagay ng panangga sa pamamagitan ng paglagay ng , mabigat at makapal na materyales sa pagitan ng iyong sarili at pinagmumulan ng radiation.Magtungo sa basement o iba pang lugar na nasa ilalim ng lupa, kung maaari.
 • Huwag gagamitin ang telepono kung hindi kailangang-kailangan.
 • Umiwas sa lugar na pinangyarihan ng insidente.Karamihan ng mga radiation ay mabilis na nawawala ang lakas.

Pagkatapos

Pagkatapos ng Nuclear Emergency Power Plant

Ang sumusunod ay mga pamatnubay para sa panahong kasunod ng isang nuclear power plant na emergency:

 • Magtungo sa mga itinalagang sisilungan kung sinabihan kang lumikas o kung pakiramdam mo’y hindi ligtas na manatili sa iyong tahanan.I-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).
 • Kumilos nang mabilis kung nadikit o nababad ka sa mga mapanganib na radiation.
 • Sundin ang mga tagubilin sa pag-decontaminate mula sa mga lokal na kinauukulan.Marahil ay papayuhan ka na mag-shower nang husto.
 • Palitan ang iyong damit at sapatos; ilagay ang nababad na damit sa loob ng plastic bag; selyuhan ito at ilayo sa daan.
 • Humanap ng tulong medikal para sa mga di-karaniwang sintomas tulad ng pagduruwal, sa lalong madaling panahon.
 • Makinig sa de-bateryang radyo o telebisyon para sa pinakabagong impormasyon sa emergency.
 • Tandaan na tulungan ang iyong mga kapitbahay na maaaring nangangailangan ng espesyal na tulong-- mga sanggol, matatanda at mga taong may mga pangangailangan sa paggamit at paggana.Ang mga taong nag-aalaga sa kanila o may malalaking pamilya ay maaaring mangailangan ng karagdagang tulong sa mga sitwasyong may emergency.
 • Bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga kinauukulan na ligtas na.
 • Panatilihing nasa loob ng mga lalagyang may takip ang mga pagkain sa loob ng refrigerator.Ang pagkain na hindi natakpan ay dapat na hugasan bago ipasok sa mga lalagyan.

Marami pang Impormasyon

Mga Kaugnay na Website

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa nuclear power plant na emergency at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Pakinggan ang mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency

Last Updated: 08/04/2017