Personnel in Hazmat Suits

Mga Bantang Kemikal

Ang mga chemical agent ay mga nakalalasong singaw, aerosol, likido at solid na may nakalalasong epekto sa mga tao, hayop o halaman.Maaari itong pakawalan sa pamamagitan g mga bomba o i-spray mula sa eroplano, barko at mga sasakyan.Maaaring gamitin ang mga ito bilang likido na makagagawa ng panganib sa mga tao at kapaligiran.Ang ilang chemical agent ay maaaring walang amoy at walang lasa.Maaaring may agarang epekto ang mga ito (ilang segundo hanggang ilang minuto) o atrasadong epekto (2 hanggang 48 oras).Bagaman maaaring nakamamatay, ang mga chemical agent ay mahirap ihatid sa nakamamatay na konsentrasyon.Sa labas, kadalasang mabilis na nawawala ang mga agent.Mahirap din gawin ang mga chemical agent.

Ang pag-atakeng kemikal ay maaaring dumating nang walang babala.Kasama sa mga palatandaan ng pagpakawala ng kemikal ay hirap sa paghinga; nakararanas ng pananakit ng mata; pagkawala ng koordinasyon; pagduruwal; o may nadaramang pag-init ng ilong, lalamunan at baga.Gayundin, ang pagkakaroon ng maraming patay na ibon o insekto ay pahiwatig ng pagpakawala ng chemical agent.

Bago

Close-up ng mga test tube na naglalaman ng mga likido.

Bago ang isang Bantang Kemikal

Anu-ano ang dapat mong gawi para maghanda para sa bantang kemikal:

 • Bumuo ng isang Emergency Supply Kit, kung saan kasama ang mga bagay na katulad ng di-nasisirang pagkain, tubig, de-baterya o de-susing radyo, karagdagang flashlight at baterya.Magsama rin ng:
  • Isang rolyo ng duct tape at gunting.
  • Plastik para sa mga pinto, bintana, at vent para sa kuwarto na iyong paglilikasan sa lugar. Para makatipid ng mahalagang oras habang may emergency, sukatan at gupitin na ang plastic sheeting para sa bawat bukana.
 • Gumawa ng isang Planong Pangkomunikasyon ng Pamilya. Maaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag tumama ang isang sakuna, kaya importanteng malaman kung paanong makokontak ang isa’t-isa, kung paano kayo magkikita-kita at kung ano ang iyong gagawin sa pagkakataong may emergency.
  • Magplano ng mga lugar kung saan kayo magkikita ng iyong mga kapamilya, kapwa sa loob at labas ng sarili ninyong komunidad.
  • Maaaring mas madaling tumawag ng long-distance kaysa sa tumawag patawid ng bayan, kaya marahil na ang kontak na nasa ibang bayan ay nasa mas magandang posisyon na makipag-ugnayan sa mga nagkahiwalay na miyembro ng pamilya.
  • Marahil ay nanaisin mong magtanong tungkol sa mga planong pang-emergency sa mga lugar na malimit puntahan ng iyong pamilya:trabahodaycare at paaralan.Kung walang handang plano, pag-isipang magboluntaryo para makatulong sa pagbuo ng isa.
  • Alamin ang mga sa sistema ng babala ng iyong komunidad at sa mga planong pangsakuna.
  • Abisuhan ang mga caregiver at babysitter tungkol sa inyong plano.
  • Gumawa ng plano para sa mga alaga mong hayop.
  • Pumili ng panloob na kuwartong paglilikasan, mas mainam ang kuwartong walang bintana at nasa pinakamataas na palapag.

Habang

Habang may Bantang Kemikal

Anu-ano ang dapat mong gawin kapag may pag-atakeng kemikal:

 • Subukang mabilis na ilarawan ang naapektuhang lugar o kung saan nagmumula ang kemikal, kung maaari.
 • Kumilos agad para makalayo.
 • Kung ang kemikal ay nasa loob ng isang gusali kung saan ka naroroon, lumabas sa gusali nang hindi dumadaan sa apektadong lugar, kung maaari.
 • Kung hindi ka makalabas ng gusali o makahanap ng malinis na hangin nang hindi dumadaan sa lugar na nakikitaan ng palatandaan ng atakeng kemikal, maaaring mas mainam na lumayo nang pinakamalayong magagawa at magsilong-sa-lugar.

Kung ikaw ay sabihan na manatili sa iyong tahanan o gusali ng opisina, dapat mo itong gawin:

 • Isara ang mga pinto at bintana at patayin ang lahat na bentilasyon, kasama na ang mga furnace, air conditioner, vent, at bentilador.
 • Humanap ng masisilungan sa iasng panloob na kuwarto at dalhin ang iyong kit para sa sakuna.
 • Selyuhan ng duct tape at plastic sheeting ang kuwarto.
 • Makinig sa iyong radyo para sa mga tagubilin mula sa mga kinauukulan.

Kun gikaw ay abutan na malapit sa kontaminadong lugar, ikaw ay dapat na:

 • Lumayo agad papunta sa direksiyong pinagmumulan ng hangin.
 • Humanap agad ng mapagsisilungan sa lalong madaling panahon.
 • Kung ikaw ay nasa labas, magpasiya agad sa pinakamabilis na daan papunta sa sariwang hangin.Pag-isipan kung makalalayo ka mula sa lugar o kung dapat kang pumasok sa pinakamalapit na gusali at sumilong-sa-lugar.

Pagkatapos

Pagkatapos ng Bantang Kemikal

Kinakailangan ang dekontaminasyon sa loob ng ilang minuto ng pagkakababad para mabawasan ang mga epekto sa kalusugan.Huwag aalis sa kaligtasan ng isang sinisilungan para lumabas at tumulong sa ibang tao hangga’t hindi sinasabi ng mga kinauukulan na ligtas nang gawin ito.

Ang taong apektado ng chemical agent ay mangangailanan ng agarang atensiyon ng propesyonal.Kung hindi agad makakuha ng tulong medikal, i-decontaminate ang iyong sarili at tumulong sa pag-decontaminate sa iba pa.

Ang mga pamatnubay sa pag-decontaminate ay ang sumusunod:

 • Mag-ingat nang husto sa pagtulong sa ibang tao na nalantad sa mga chemical agent.
 • Hubarin ang lahat ng damit at iba pang bagay na nakadikit sa katawan.Ang kontaminadong damit na karaniwang hinuhubad na dadaan sa ibabaw ng ulo ay dapat gupitin para maiwasan na madikit sa mata, ilong at bibig.Ilagay ang kontaminadong damit sa at mga gamit sa loob ng plastic bag at selyuhan ito.I-decontaminate ang mga kamay gamit ang sabon at tubig.Alisin ang salamin sa mata o contact lens.Ilagay ang salamin sa mata sa isang batya ng bleach pakatapos ay banlawan at patuyuin.
 • Hugasan ang mga mata ng tubig.
 • Dahan-dahang hugasan ang mukha ng sabon at tubig bago banlawan nang husto ng tubig.
 • I-decontaminate ang iba pang bahagi ng katwan na malamang na kontaminado.Dampian (huwag pahiran o kuskusin) ng telang binasa sa tubig na may sabon at banlawan ng malinaw na tubig.
 • Magbihis ng hindi kontaminadong damit.Ang mga damit na nakatago sa mga drawer o aparador ay malamang na hindi kontaminado.
 • Magtungo sa isang medikal na pasilidad para sa pag-screen at propesyonal na paggagamot.

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

Mga Kaugnay na Website

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa bantang kemikal at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Pakinggan ang mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Last Updated: 08/04/2017