Unlit street light at night

Mga Blackout

Ang pinakamalaking Blackout sa kasysayan ng U.S. ay naganap noong Agosto 14, 2003, na nag-iwan sa halos 50 milyon katao na walang kuryente.Ang mga Blackout ay nagaganap kahit saan, at sa kahit sino, kaya mahalaga ang pagiging handa.

Bago

BAGO MAGKAROON NG BLACKOUT

Para maghanda para sa isang blackout, dapat mong isagawa ang mga sumusunod:

 • Para makapagsimulang maghanda, dapat kang bumuo ng emergency kit at gumawa ng isang planong pangkomunikasyon ng pamilya.
 • Sundin ang mga pamamaraan sa pagtitipid ng kuryente para mapanatiling mababa hangga’t maaari ang paggamit sa kuryente, na makatutulong sa mga kompanya ng kuryente na iwasan ang pagpapatupad ng mga paulit-ulit na blackout.
 • Punan ang mga lalagyang plastik ng tubig at ilagay ang mga ito sa refrigerator at freezer kung may lugar pa.Mag-iwan ng isang pulgadang puwang sa loob ng bawat isa dahil lumalapad ang tubig habang nagyeyelo ito.Ang pinalamig o nagyelong tubig na ito ay magpapanatili sa mga pagkain na malamig habang may panandaliang pagkawala ng kuryente, sa pamamagitan ng pagpalit sa hangin na  madaling uminit ng tubig o yelo na nanantiling malamig makalipas ang ilang oras nang hindi nangangailangan ng karagdagang pag- refrigerate.
 • Tandaan na ang karamihan ng gamot na kinakailangang i-refrigerate ay maaaring iwanan sa loob ng nakasarang refrigerator ng ilang oras nang walang problema.Kung hindi nakasisiguro, alamin sa iyong doktor o parmasyutiko.
 • Panatilihing kalahating puno man lang ang tangke ng gasolina ng iyong kotse dahil umaasa sa kuryente ang mga istasyon ng gasolina para paandarin ang kanilang mga punp.
 • Alamin kung nasaan ang mano-manong release lever ng iyong de-kuryenteng garage door opener at kung paano ito gamitin.Maaaring mabigat ang mga pinto ng garahe, kaya marahil ay kakailanganin mo ng tulong para iangat ito.
 • Mag-ingat ng susi ng iyong bahay na madadala mo kung karaniwang mong ginagamit ang garahe bilang pangunahing paraan ng pagpasok sa tahanan, sakaling hindi magbubukas ang pinto ng garahe. 
Mga Taong May Kapansanan at Iba Pang Pangangailangan sa Paggamit at Pagganap
 • Tawagan ang iyong kompanya ng kuryente bago magkaroon ng mga umuulit na blackouts kun ggumagamit ka ng de-bateryang wheelchair, life-support system o iba pang kagamitang umaasa sa kuryente.Maraming kompanya ang nag-iingat ng lista at mapa ng mga lokasyon ng mga kostumer na umaasa sa kuryente saka-sakaling may isang emergency.Itanong sa kanila kung anu-anong mga alternatibo ang magagamit sa iyong lugar.Makipag-ugnayan sa customer service department ng iyong 9mga) lokal na kompanya ng utility kung magagamit ang ganitong serbisyo sa inyong komunidad.
 • Magkaroon ng karagdagang baterya kung gumagamit ka ng de-motor na wheelchair o scooter.Ang baterya ng kotse ay maaari rin gamitin sa isang wheelchair ngunit hindi ito tatagal tulad ng deep-cycle battery ng wheelchair.Kung may magagamit, magkaroon ng magaan at mano-manong wheelchair na pang-backup.
 • Magkaroon ng nagsasalita o Braille na relos o relos na malalki ang numero na may reserbang baterya kung ikaw ay bulag o may kapansanan sa paningin.
 • Pag-isipang kumuha ng maliit na de-bateryang telebisyon kung ikaw ay bingi o may problema sa pandinig.Ang mga pang-emergency na brodkast ay maaaring magbigay ng impormasyon na naka American Sign Language (ASL) o naka-open caption.

Habang

HABANG MAY BLACKOUT

 • Gumamit lamang ng mga flashlight para sa pang-emergency na ilaw.HUWAG KAILANMAN gagamit ng mga kandila habang may blackout o pagkawala ng kuryente dahil sa matinding panganib ng sunog.
 • Panatilihing nakasara ang pinto ng mga refrigerator at freezer para mapanatiling sariwa ang iyong pagkain hangga’t maaari.Kung kailangan mong kainin ang pagkain na mula sa refrigerator o elado, maingat na suriin ito kung may palatandaan ng pagkasira.
 • Patayin o hugutin mula sa pagkakasaksak ang mga kasangkapan, kagamitan (tulad ng mga air conditioner) o mga elektronikong ginagamit nang mawala ang kuryente.Maaring bumalik ang kuryente nang may panandaliang "surge” o “spikes” (pagbugso) na maaaring makasira sa mga computer pati na sa mga motor ng mga kasangkapang tulad ng air conditioner, refrigerator, washer o furnace.
 • Huwag magpapatakbo ng generator sa loob ng tahanan o garahe.
 • Huwag magkakabit ng generator sa electrical system ng tahanan.  Kung gagamit ka ng generator, ikabit ang kagamitang nais mong gamitin nang direkta sa generator.
 • Makinig sa lokal na radyo at sa de-bateryang – o de-generator - na telebisyon par asa pinakabagong impormasyon.
 • Iwanang nakasindi ang ilaw para malaman mo kung naibalik na ang kuryente.
 • Gumamit ng karaniwang telepono, cellular phone, radyo o pager kung nangangailangan ng kuryente ang iyong telepono para gumana, maging ang mga cordless phone at answering machine.Gamitin lamang ang telepono para sa mga emergency na tawag.Makinig sa nabibitbit na radyo par sa pinakahuling impormasyon.
 • Huwag tatawag sa 9-1-1 para sa impormasyon—tumawag lamang kung mag-uulat ng emergency na panganib sa buhay.Gamitin lamang ang telepono para sa mga emergency na pagtawag na panganib sa buhay.
 • Gumawa ng mga hakbang para manatiling malamig kung mainit sa labas.Sa matinding init kung saan maaaring matagal na mawala ang kuryente, pag-isipang pumunta sa sinehan, shopping mall o “cooling shelter” na maaaring bukas sa inyong komunidad.Kung mananatili ka sa tahanan, lumipat sa pinakamababang palapag ng iyong tahanan, gawa nang ang malamig na hangin ay bumababa.Magsuot ng damit na magaan, at maliwanag ang kulay.Uminom ng maraming tubig; kahit pa hindi ka nauuuhaw.
 • Magsuot ng ilang patong ng mainit na damit kung malamig sa labas.Huwag kailanman magsunog ng uling para sa init o pagluluto sa loob ng tahanan.Huwag kailanman gagamitin ang iyong oven bilang pagmumulan ng init.Kung maaring matagal na mawala ang kuryente, planuhing magtungo sa ibang lokasyon (tahanan ng isang kamag-anak o kaibigan, o sa pampublikong pasilidad) na may init para manatiling mainit.
 • Magbigay ng maraming malinis, at malamig na tubig para sa iyong mga alagang hayop.
 • Ikansela ang mga di-kailangang pagbiyahe, lalo na kung magkokotse.Titigil sa paggana ang mga traffic light kapag walang kuryente, at gagawa ito ng matinding pagsikip ng trapiko.
 • Tandaan na ang mga kagamitang tulad ng mga automated teller machine (mga ATM) at elevator ay maaaring hindi gumana habang walang kuryente
Paggamit ng Generator
 • Humingi ng payo mula sa lisensiyadong propesyonal, tulad ng isang electrician kung nagbabalak kang kumuha ng isang generator.Tiyakin na ang m generator ay nakalista sa Underwriter's Laboratories o sa halintulad na organisasyon.Ang ilang munisipyo, mga Air Quality District, o estado ay may mga hinihinging "air quality permit".Maaari kangbigyan ng lisensiyadong electrician ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga bagay na ito.
 • Planuhin na laging gamitin ang generator sa labas —huwag kailanman gamitin ito sa loob, pati na sa basement o garahe.Huwag direktang ikabit ang isang generator sa wiring ngiyong tahanan.Ang pinakaligtas na magagawa ay ikabit ang kagamitan nang direkta sa mga outlet na nasa generator.

Pagkatapos

PAGKATAPOS NG ISANG BLACKOUT

Itapon ang di-ligtas na pagkain:

 • Itapon ang anumang pagkain na nababad sa temperaturang 40° F (4° C) o mas mataas pa nang 2 oras o higit pa o kaya’y may di-karaniwang amoy, kulay, o gaspang.Kung nagduda, itapon na ito!
 • Huwag kailanman tikman ang pagkain o umasa sa hitsura o amoy para matukoy ang kaligtasan nito.Ang ilang pagkain ay maaaring magmukha at mag-amoy maayos ngunit kung nagtagal nang husto sa normal na temperatura ng silid, ang mga bacteria na nagdudulot ng karamdamang mula sa pagkain ay mabilis na dumarami.May ilang uri ng bacteria na gumagawa ng mga lason na hindi nasisira sa pamamagitan ng pagluluto.
 • Kung ang pagkain na nasa freezer ay mas malamig kaysa sa 40° F at may kristal pang yelo, maaari mo itong muling pagyeluhin.
 • Kung hindi ka nakatitiyak na malamig ang pagkain, kunin ang temperatura nito gamit ang isang food thermometer.Itapon ang anumang pagkain (karne, poultry (manok/pato/pabo), isda, itlog at mga tirang pagkain) na nababad sa mga temperaturang mas mataas sa 40° F (4° C) nang 2 oras o higit pa, at anumang pagkain na may di-karaniwang amoy, kulay o gaspang, o mainit kung hawakan.

Mga Rekomendasyon sa Pagtitipid ng Kuryente

PAGKATAPOS NG ISANG BLACKOUT

Para magtipid ng kuryente at tumulong na makaiwas sa isang blackout, sudin itong mga inirerekomenda ng industriya ng kuryente:

 • Itakda ang iyong thermostat sa 68 degrees o mas mababa pa sa taglamig at 78 degrees o higit pa kung tag-araw.(Ang setting na 75-degree ay gumagamit ng 18 porsiyento ng kuryente at ang 72-degree na setting ay gumagamit ng 39 porsiyento ng dagdag na kuryente.Ang 78 degree na setting ay nagpapahintulot sa sapat na paglamig habang nagtitipid ng kuryente.)Pag-isipang magkabit ng thermostat na maaaring i-program para magawang paganahin ang iyong furnace o air conditioner kapag nasa tahanan ka lamang.pinakamaraming kuryente ang nagagamit sa pag-iinit at pagpapalamig, kaya ang pag-adjust sa temperatura ng thermostat ay ang piankamalaking paraan ng pagtitipid na maaari mong gawin.
 • Gamitin lamang ang air conditioner kapag nasa tahanan ka.Kung nais mong palamigin ang isang kuwarto bago ka makauwi, magtakda ng timer par paandarin ito nang hindi hihigit sa kalahating oras bago ka makarating sa tahanan.
 • Gumamit lamang ng mga kasangkapang malakas kumain ng kuryente (mga dishwasher, washer, dryer) nang maaga sa umaga o kapag gabing-gabi na.
 • Huwag ilagay ang thermostat na mas malamig sa karaniwan kapag pinaandar mo ang iyong air conditioner.Hindi nito mapapalamig ang iyong tahanan nang mas mabilis at maaari pang makadagdag sa babayarang kuryente at gastos.
 • Buksan ang mga kurtina at shade sa mga bintanang nakaharap sa timog habang araw na para makapasok ang mainit na sinag ng araw sa iyong tahanan.Isara ang mga ito kung gabi para mabawasan ang ginaw.Panatilihing nakasara ang mga takip ng bintana habang araw sa tag-araw.
 • Regular na linisin o palitan ang mga filter ng furnace (pugon) at air-conditioner.Ang maruruming filter ay nakababawas sa daloy ng hangin at nakadaragdag sa ginagamit na kuryente.
 • Linisin ang mga warm-air register, baseboard heater, at radiator kung kailangan; tiyakin an hindi barado ang mga ito ng muwebles, carpet, o kurtina.
 • Patayin ang mga ilaw, kasangkapan at computer kung hindi ginagamit.Iwasang gumamit ng "screen saver" sa monitor ng iyong computer.Patayin na lang ang monitor kung hindi mo gagamitin nang matagal ang iyong computer.I-set ang mga computer, monitor, printer, at copier sa tampok nitong energy saving at patayin ang mga ito sa gabi.Hindi na totoo na nakasisira sa kagamitang computer kung papatayin at paandarin ito nang paulit-ulit.
 • Isara ang mga bintana kapag gumagana ang heating o cooling system.
 • Lagyan ng caulk ang mga bintana at pinto para hindi makasingaw ang hangin, at palitan ang mga lumang bintana ng bago, at matipid sa kuryenteng bintan.
 • Bumili ng mga kasangkapan at ilaw na matipid sa kuryente. Hanapin ang etiketa ng ENERGY STAR®.Ang ENERGY STAR® ay isang programa ng U.S. Department of Energy (DOE) at ng Environmental Protection Agency (EPA) na idinisenyo para tulungan ang mga mamimili na kilalanin ang mga kasangkapan at produktong  matipid sa kuryente.
 • Bawasan ang "tumatakas na enerhiya."Maraming TV, VCR, charger, gamit ng computer at iba pang kasangkapan na gumagamit ng kuryente kahit pa “naka-off."Ang mga "standby loss" na ito ay naiipon.Kung maaari, hugutin ang mga aparatong elektroniko at mga charger na may transformer na hugis bloke sa plug kung hindi ginagamit.
 • Takpan at isara ang chimney flue kung hindi mo ginagamit ang iyong fireplace.Panatilihing nakasara ang fireplace damper maliban kung may nakasinding apoy.Kung hahayaang nakabukas ang damper ay katulad ng pagbukas sa 48-pulgadang bintana kapag taglamig—hinahayaan nitong lumabas ang mainit na hangin paakyat sa tsimenea.
 • Balutin ang water heater ng insulation jacket, na nabibili sa karamihan ng mga nagbebenta ng building supply.
 • Maglaba lang ng mga punong karga ng labada  at linisin ang lint trap ng dryer pagkatapos ng bawat paggamit.Gamitin ang setting ng malamig na tubig sa iyong washer kung maaari mong gawin ito.Ang paggamit ng malamig na tubig ay makababawas sa ginagamit na kuryente ng iyong washer nang hanggang 75 porsiyento.
 • Maghugas ng punong karga ng pinggan sa dishwasher at gamitin ang "lite" cycle.Kung maaari, gamitin ang "rinse only" cycle at patayin ang opsiyon na "high temperature" na banlaw.Kapag natapos na ang regular na wash cycle, buksan ang pinto ng dishwasher para hayaang matuyo sa hangin ang mga pinggan.
 • Palitan ang mga incandescent na bumbilya ng mga compact fluorescent light na matipid sa kuryente.
 • Gumamit ng isang malaking bumbilya sa halip ng ilang maliliit.

Marami pang Impormasyon

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa thunderstorm at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

PAKINGGAN ANG MGA LOKAL NA OPISYAL

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal.Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Last Updated: 08/04/2017