Image of HazMat signs

Mga Pangyayaring Kinasasangkutan ng Mapanganib na Materyales

Ang mga kemikal ay nakikita kahit saan. Nililinis nito ang mga tubig inumin, pinararami ang ani mula sa mga tanim at pinadadali ang mga gawaing bahay. Ngunit maaari rin maging mapanganib sa mga tao o sa kapaligiran kun gginagamit o itinatapon nang hindi wasto. Ang panganib ay maaaring maganap habang ginagawa, iniimbak, binabiyahe, ginagamit o itinatapon.Ikaw at iyong komunidad ay nanganganib kung ang isang kemikal ay ginagamit o pinakakawalan sa kapaligiran sa di-ligtas na paraan kung saan ka naninirahan, nagtatrabaho o naglalaro.

Ang mga mapanganib na materyales sa iba’t-ibang anyo ay maaaring magdulot ng kamatayan, matinding pinsala, pangmatagalang epekto sa kalusugan at pinsala sa mga gusali, tahanan at iba pang ari-arian. Maraming produktong nagtataglay ng mapapanganib na kemikal ang karaniwang ginagamit at iniimbak sa mga tahanan. Ang mga produktong ito ay idinadaan araw-araw sa mga lansangan, riles, ilog/dagat, at pipeline ng bansa.

Ang mga gumagawa ng kemikal ay isang pinagmumulan ng mga mapanganib na kemikal, ngunit marami pang iba, kasama na ang mga service station, ospital at mga lugar na pinagtatapunan ng mga mapanganib na materyales.

May iba’t-bang dami ng mga mapanganib na materyales ang ginagawa, ginagamit o iniimbak sa may tinatayang 4.5 milyong pasilidad sa Estados Unidos—mula sa malalaking plantang pang-industriya hanggang sa mga lokal na dry cleaning o gardening supply.

Ang mga mapanganib na materyales ay nasa mga anyo ng pampasabog, nasusunog at nagliliyab na elemento, lason at radioactive na materyales. Ang mga elementong ito ay pinakamadalas na pinakakawalan bilang resulta ng aksidente sa pagbibiyahe o dahil sa mga aksidenteng kemikal sa mga planta.

Bago

Bago Magkaroon ng Insidente ng Mga Mapanganib na Materyales

Isang hazardous materials response team na nagsasanay ng mga pamamaraang makapagliligtas ng buhay

Maraming komunidad ang may mga Local Emergency Planning Committee (mga LEPC) kung kanino nabibilang ang mga responsibilidad sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga mapanganib na materyales sa komunidad at paggawang handa ng impormasyong ito kapag hiningi ng publiko.Inatasan din ang mga LEPC sa pagbuo ng isang planong pang-emergency para maghanda para sa at tugunan ang mga kemikal na emergency sa komunidad. Mga paraan na maaabisuhan ang publiko at mga pagkilos na kinakailangang gawin ng publiko sa pangyayaring may pagpapakawala ay bahagi ng plano.

Makipag-ugnayan sa mga LEPC para malaman ang marami pa tungkol sa mga panganib ng kemikal at kung ano ang kinakailangang gawin para mabawasan ang panganib sa mga indibidwal at komunidad mula sa mga materyales na ito. Makapgbibigay sa iyo ang lokal na tanggapan sa pangangasiwa ng emergency ng impormasyon sa pagkontak sa mga LEPC.Tuntunin ang pang-estadong tanggapan o ahensiya ng pangangasiwa sa emergency

Ang mga sumusunod ay mga bagay-bagay na iyong magagawa para protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya at iyong ari-arian mula sa mga epekto ng insidente ng mapanganib na materyales:

 • Bumuo ng isang Emergency Supply Kit, kung saan kasama ang mga bagay na katulad ng di-nasisirang pagkain, tubig, de-baterya o de-susing radyo, reserbang flashlight at baterya.Dapat kang magdagdag ng mga plastic sheet, duct tape at gunting sa kit upang mas maging handa para sa insidente ng mapanganib na materyales.Marahil ay naisin mong bumuo ng isang nabibitbit (portable) na kit at itago ito sa iyong sasakyan sakaling sabihan ka na lumikas.
 • Gumawa ng isang Planong Pang-emergency ng Pamilya. Maaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag tumama ang isang sakuna, kaya importanteng malaman kung paanong makokontak ang isa’t-isa, kung paano kayo magkikita-kita at kung ano ang iyong gagawin sa pagkakataong may emergency.

Habang

Habang Mayroong Insidente ng Mapanganib na Materyales

Makinig sa lokal na radyo o telebisyon para sa mga detalyadong impormasyon at tagubilin.Maingat na sundin ang mga tagubilin.Dapat kang lumayo sa lugar para mabawasan ang panganib ng kontaminasyon.Tandaan na ang ilang nakalalason na kemikal ay walang amoy.

KUNG IKAW AY:

SA GAYON AY:

Hiniling na lumikas

Gawin ito agad.

Manatiling nakikinig sa radyo o telebisyon para sa mga impormasyon sa ruta ng paglikas, panandaliang pagsisilungan, at mga pamamaraan.

Sundin ang mga inirekomendang ruta ng kinauukulan—maaring hindi ligtas ang mga shortcut.Umalis agad.

Kung may panahon ka pa, bawasan ang kontaminasyon sa bahay sa pamamagitan ng pagsara sa lahat ng bintana, isara lahat ng vent, at patayin ang mga bentilador ng.

Magdala ng mga supply na una nang binuo.

Tandaan na tulungan ang iyong mga kapitbahay na maaaring nangangailangan ng espesyal na tulong-- mga sanggol, matatanda at mga taong may mga pangangailangan sa paggamit at paggana.

Inabutan sa Labas

Manatiling nasa itaas ng dinadaluyang tubig, itaas ng burol, at itaas ng tumatakbong hangin!Sa pangkalahatan, subukang makaabot ng kalahating milya man lang (karaniwang 8-10 kanto sa lungsod) mula sa lugar na may panganib.Lumayo sa pinangyarihan ng aksidente at tumulong na mapanatiling malayo rin ang iba pa.

Huwag lalakaran o hawakan ang anumang mga natapon na likido, lumulutang na ambon, o siksik na deposito ng kemikal.Subukang huwag malanghap ang mga gas, singaw at usok.Kung maaari, takpan ang bibig ng tela kapag umaalis sa lugar.

Lumayo sa mga biktima ng aksidente hanggang sa matukoy ang mapanganib na materyales.

Nasa loob ng sasakyan

Huminto at humanap ng masisilungan sa loob ng permanenteng gusali.Kung kinakailangan mong manatili sa iyong kotse, panatilihing nakataas ang mga bintana at vent, at patayin ang air conditioner at heater.

Hiniling na manatili sa loob

Ipasok ang mga alagang hayop.Isara at ikandado ang lahat ng panlabas na pinto at bintana. Isara ang mga vent, damper ng fireplace, at mas maraming pinto sa loob hangga’t maaari.Patayin ang mga air conditioner at ventilation system. Sa malalaking gusali, i-set ang mga ventilation system sa 100 percent recirculation para walang hangin na mula sa labas na mahihigop papasok ng gusali. Kung hindi ito magagawa, dapat na patayin ang mga ventilation system.Magtungo sa naitakdang kuwartong pagsisilungan. Ang kuwartong ito ay dapat na mataas sa lupa at may pinakakaunting bukana hangga’t maaari.Selyuhan ang mga puwang sa ilalim ng pintuan at bintana gamit ang mga basang tuwalya o plastic sheeting at duct tape.Selyuhan ang mga puwang sa palibot ng mga bintana at mga air conditioning unit, Exhaust fan sa banyo at kusina, at vent ng stove at dryer gamit ang duct tape at plastic sheeting, wax paper o aluminum wrap.Gumamit ng materyales para punan ang mga lamat at butas sa kuwarto, tulad ng mga nasa palibot ng tubo.Kung maaaring nakapasok ang gas o singaw papasok ng gusali, huminga nang mababaw nang may tela o tuwalya na nakatakip. Iwasang kumain o uminom ng pagkain o tubig na maaaring kontaminado.

 

Kaligtasan sa Sinisilungan para sa Mga Selyadong Kuwarto

Ang sampung kwadradong talampakan na lugar kada tao ay magbibigay ng sapat na hangin para sa limang oras, iyon ay kung karaniwan ang paghinga habang nagpapahinga.

Gayunpaman, malabong irekomenda ng mga lokal na opisyal ang pagsilong sa selyadong kuwarto nang higit sa 2-3 oras dahil ang bisa ng naturang sinisilungan ay nawawala habang tumatagal habang ang kontaminadong hangin sa labas ay unti-unting nakakapasok sa sinisilungan.Sa puntong ito, mas mahusay na pagkilos ang lumikas mula sa lugar.

Gayon din, dapat na patakbuhin ang hangin sa sinisilungan kapag nakalipas na ang emergency para maiwasan ang paglanghap ng kontaminadong hangin na nasa loob pa ng sinisilungan.

Magbasa ng marami pa tungkol sa “Sheltering in Place.”

Pagkatapos

Pagkatapos ng Insidente ng Mapanganib na Materyales

Ang sumusunod ay mga pamatnubay para sa panahong kasunod ng isang insidente ng mapanganib na materyales:

 • Magtungo sa mga itinalagang sisilungan kung sinabihan kang lumikas o kung pakiramdam mo’y hindi ligtas na manatili sa iyong tahanan.I-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).
 • Kumilos nang mabilis kung nadikit o nababad ka sa mga mapanganib na kemikal.
 • Sundin ang mga tagubilin sa pag-decontaminate mula sa mga lokal na kinauukulan.Marahil ay payuhan kang mag-shower nang maigi o marahil ay paiwasin ka sa tubig at sumunod sa ibang pamamaraan.
 • Humanap ng tulong medikal para sa mga di-karaniwang sintomas sa lalong madaling panahon.
 • Ipasok ang mga nababad na damit at sapatos sa loob ng sisidlang mahigpit ang pagkakasara.Huwag hahayaan ang mga ito na madikit sa iba pang materyales.Tawagan ang mga lokal na kinauukulan para malaman ang tungkol sa wastong pagtapon.
 • Abisuhan ang lahat na madidikit sa iyo na maaaring nababad ka sa nakalalasong elemento.
 • Makinig sa de-bateryang radyo o telebisyon para sa pinakabagong impormasyon sa emergency.
 • Tandaan na tulungan ang iyong mga kapitbahay na maaaring nangangailangan ng espesyal na tulong-- mga sanggol, matatanda at mga taong may mga pangangailangan sa paggamit at paggana.Ang mga taong nag-aalaga sa kanila o may malalaking pamilya ay maaaring mangailangan ng karagdagang tulong sa mga sitwasyong may emergency.
 • Bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga kinauukulan na ligtas na.Buksan ang mga bintana at vent at paandarin ang mga bentilador para magbigay ng bentilasyon.
 • Alamin mula sa mga lokal na kinauukulan kung paanonglilinisin ang iyong lupa at ari-arian.
 • Iulat ang anumang nananatiling singaw o iba pang panganib sa iyong lokal na tanggapan ng mga serbisyong pang-emergency.

Marami pang Impormasyon

Mga Kaugnay na Website

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa insidente ng mga mapanganib na materyales at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Pakinggan ang mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Last Updated: 08/04/2017