Lightning in a thunderstorm

Mga Thunderstorm At Kidlat

Lahat ng thunderstorm ay mapanganib. Ang bawat thunderstorm ay lumilikha ng kidlat. Bagaman ang mga namatay sa kidlat ay bumaba sa nakaraang 30 taon, nagpapatuloy ang kidlat bilang isa sa tatlong pinakamataas pumapatay na may kinalaman sa bagyo sa Estados Unidos. Noong 2010 nagkaroon ng 29 namatay at 182 napinsala mula sa kidlat. Bagaman karamihan ng tinatamaan ng kidlat ay nabubuhay, ang gma taong tinamaan ng kidlat ay kadalasang nag-uulat ng matagalan at nakapanlulumpong mga sintomas.

Kasama sa iba pang kaugnay na panganib ng mga thunderstorm ang mga ipuipo, malalakas na hangin, hail at flash flooding. Ang flash flood ay ay responsible sa mas maraming namatay – mahigit sa 140 taun-taon – kaysa sa iba pang panganib na kaugnay ng thunderstorm. Ang mga dry thunderstorm na hindi nagbubuhos ng ulan na umaabot sa lupa ay pinakamadalas sa kanlurang Estados Unidos. Ang mga nahuhulog na patak ng ulan ay nag-eevaporate, ngunit maaari pa rin umabot sa lupa ang kidlat at magsimula ng mga wildfires.

Bago

Bago ang Thunderstorm at Kidlat

Para maghanda para sa isang thunderstorm, dapat mong isagawa ang mga sumusunod na paghahanda:

 • Para makapagsimulang maghanda, dapat kang bumuo ng emergency kit at gumawa ng isang planong pangkomunikasyon ng pamilya.
 • Tanggalin ang mga patay na o nabubulok na puno at sangay na maaaring tumumba/malaglag at magdulot ng pinsala o pagkasira sa kasagsagan ng isang matinding thunderstorm.
 • Ipagpaliban ang mga panlabas na aktibidad.
 • Tandaan ang 30/30 na Batas Pangkaligtasan sa Kidlat: Pumasok sa loob ng tahanan, pagkatapos makakita ng kidlat, hindi ka makakabilang ng hanggang 30 bago makarinig ng kulog. Manatili sa loob nang 30 minuto pagkatapos makarinig ng huling pagkulog.
 • Itali ang mga gamit sa labas ng thanan na maaaring liparin o magdulot ng pinsala.
 • Pumasok ng tahanan, gusali, o kotseng matigas ang bubong (hindi isang convertible). Bagaman maaari kang mapinsala kapag tinamaan ng kidlat ang iyong kotse, mas ligtas ka sa loob ng sasakyan kaysa sa labas.
 • Tandaan, na ang mga sapatos na goma ang suwelas at gomang gulong ay WALANG naibibigay na proteksiyon mula sa kidlat. Gayunpaman, ang bakal na kaha ng sasakyang matigas ang bubong ay nagbibigay ng mas mataas na proteksiyon kung hinda ka humahawak sa bakal.
 • Isara ang shutter ng mga bintana at tiyaking nakapinid ang mga panlabas na pinto. Kung walang shutter, isara ang mga blinds, shade o kurtina ng bintana.
 • Hugutin ang anumang elektronikong kagamitan bago pa man dumating ang anumang bagyo.
Kaligtasan sa Kidlat Kapag Nasa Labas
KUNG IKAW AY NASA: SA GAYON AY:
Nasa isang gubat Humanap ng masisilungan sa mababang lugar sa ilalim ng makapal na lilim ng maliliit na puno.
Sa isang bukas na lugar Magtungo sa mababang lugar tuilad ng ravine (mahabang bangin) o lambak. Maging alerto para sa mga flash flood.
Nasa dagat Dumaong sa lupa at humanap agad ng masisilungan.
Kahit saan na madarama mong tumatayo ang iyong buhok (na nagpapabatid na malapit nang tumama ang kidlat) Mag-squat nang mababa sa lupa sa na nakatingkayad ang mga paa. Itakip ang mga kamay mo sa iyong mga tainga at ang ulo mo sa pagitan ng iyong mga tuhod. Gawin ang sarili na pinakamaliit na maaaring tamaan hanggan't maaari at mabawasan ang pagkakadikit mo sa lupa. HUWAG hihiga nang nakalapat sa lupa.
Mga Katotohanan Tungkol sa Mga Thunderstorm
 • Maaaring mangyari ito nang nag-iisa, o magkakasama o sunod-sunod.
 • Ang ilan sa pinakamatitindi ay nangyayari kapag may nag-iisang thunderstorm na nakakaapekto sa isang lokasyon nang mahabang panahon.
 • Ang mga thunderstorm ay karaniwang nagdadala ng panandaliang malakas na ulan, saanman sa pagitan ng 30 minuto hanggang isang oras.
 • Ang mainit, at tuyong kondisyon ay pinakaangkop sa pagbuo ng mga thunderstorm.
 • May 10 porsiyento ng mga thunderstorm ay klasipikado bilang matindi – thunderstorm na nagdadala ng granizo (hail) na tatlong-kapat (three-quarters) ng isang pulgada ang laki, may hangin na kasingbilis ng 58 milya kada oras o higit pa o bumubuo ng ipuipo.
Mga Katotohanan Tungkol sa Kidlat
 • Ang hindi nahuhulaang pagtama ng kidlat ay nakadaragdag sa panganib sa mga indibidwal at ari-arian.
 • Ang kidlat ay kadalasang tumatama sa labas ng malakas na ulan at maaaring maganap nang halos 10 milya ang layo sa anumang pagbuhos ng ulan.
 • Ang "heat lightning" ay kidlat na mula sa isang thunderstorm na napakalayo mula sa kulog para marinig. Gayunpaman, maaaring papunta sa iyong direksiyon ang bagyo.
 • Karamihan ng mga namatay at napinsala dahil sa kidlat ay nangyayari kapag inabutan sa labas ang mga tao sa mga buwan ng tag-araw sa gawing hapon at gabi.
 • Ang posibilidad na ikaw ay matamaan ng kidlat ay tinatayang 1 sa 600,000 ngunit maaaring mabawasan nang higit pa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pag-iingat para sa kaligtasan.
 • Ang mga biktima ng tama ng kidlat ay walang taglay na kuryente at dapat na asikasuhin agad.
Alamin ang Mga Kataga

Sanayin ang iyong sarili sa mga katagang ito para makatulong na kilalanin ang mga panganib ng thunderstorm:

Severe Thunderstorm Watch - Sinasabi sa iyo kung kailan at saan malamang na magkaroon ng mga thunderstorm. Masdan ang alapaap at makinig sa NOAA Weather Radio, sa komersiyal na radyo o telebisyon para sa impormasyon.

Severe Thunderstorm Warning - – Ipinalalabas kapag may matinding lagay ng panahon na naiulat ng mga spotter o ng radar. Ang mga babala ay nagpapabatid ng nalalapit na panganib sa buhay at ari-arian para sa mga dadaanan ng bagyo.

Habang

Habang may Mga Thunderstorm at Kidlat

Kung mayroong nagaganap na thunderstorm at kidlat sa iyong lugar, dapat na:

 • Gamitin mo ang iyong de-bateryang NOAA Weather Radio para sa mga update mula sa mga lokal na opisyal.
 • Iwasang madikit sa mga teleponong de-kawad. Gumamit ng teleponong de-kawad tanging para sa mga emergency lamang. Ang mga cordless at cellular na telepono ay ligtas gamitin.
 • Iwasang madikit sa mga de-kuryenteng kagamitan o mga kawad. Hugutin mula sa outlet ang mga kasangkapan at iba pang de-kuryenteng bagay tulad ng mga computer at patayin ang mga air conditioner. Ang mga pagbulusok ng kuryente mula sa kidlat ay maaaring magdulot ng matinding pagkasira.
 • Iwasang madikit sa mga tubo. Huwag maghuhugas ng mga kamay, huwag mag-shower, huwag maghugas ng pinggan, at huwag maglaba. Ang mga tubo at gripo ay maaaring magdala ng kuryente.
 • Lumayo sa mga bintana at pinto doors, at umalis sa mga portiko/beranda.
 • Huwag hihiga sa konkretong sahig at huwag sasandal sa konkretong pader.
 • Umiwas sa mga natural na lightning rod tulad ng mataas at nakabukod na puno sa bukas na lugar.
 • Iwasan ang mga tuktok ng burol, malawak na parang, tabing-dagat o bangka sa tubig.
 • Magsilong sa loob ng matibay na gusali. Iwasan ang mga nakabukod na kamalig o iba pang maliliit na istrakturang nasa malapad na lugar.
 • Iwasang madikit sa anumang bakal—mga traktora, kagamitan sa pagsasaka, motorsiklo, golf cart, golf club, at bisikleta.
 • Kung ikaw ay nagmamaneho, subukang mag-exit mula sa lansangan at pumarada. Manatili sa loob ng sasakyan at paganahin ang hazzard light hanggang sa lumipas ang malakas na ulan. Iwasang humawak sa bakal o iba pang bagay na nagdadala ng kuryente sa loob at labas ng sasakyan.

Pagkatapos

Pagkalipas ng isang Thunderstorm o Pagtama ng Kidlat

Kung ikaw o isang kakilala mo ay tinamaan ng kidlat, tawagan ang 9-1-1 para sa tulong medikal sa lalong madaling panahon. Ang mga sumusunod ay mga bagay na dapat mong alamin kung magtangka kang tulungan ang isang biktima ng kidlat:

 • Paghinga - Kung tumigil ang paghinga, simulang magbigay ng mouth-to-mouth resuscitation.
 • Tibok ng Puso - Kung tumigil sa pagtibok ang puso, magsagawa ng CPR.
 • Pulso - Kung ang biktima ay may pulso at humihinga, tingnan kung may iba apng posibleng pinsala. Tingnan kung may mga paso kung saan pumasok at lumabas ang kidlat sa katawan. Maging alerto rin para sa pinsala sa nervous system, mga nabaling buto at pagkawala ng pandinig at paningin.

Pagkalipas ng bagyo, tandaan na:

 • Huwag kailanman magmaneho patawid sa nagbahang lansangan. Umikot pabalik, huwag malunod!
 • Umiwas sa mga lugar na nasira ng bagyo para maiwas na ilagay ang iyong sarili sa panganib ng mga epekto ng matitinding thunderstorm.
 • Patuloy na makinig sa NOAA Weather Radio o sa lokal na himpilan ng radyo at telebisyon para sa pinakabagong impormasyon o tagubilin, dahil maaaring naharangan ang mga kalsada o daan papunta sa ibang bahagi ng komunidad.
 • Tulungan an g mga taong maaaring nangangailangan ng espesyal na tulong, tulad ng mga sanggol, bata at matatanda o mga may pangangailangan sa paggamit at paggana.
 • Umiwas sa mga natumbang linya ng kuryente at iulat agad ang mga ito.
 • Bantayan nang mabuti ang iyong mga hayop. Panatilihing kontrolado ang mga ito.

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala

FEMA AT NATIONAL WEATHER SERVICE

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa thunderstorm at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

PAKINGGAN ANG MGA LOKAL NA OPISYAL

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Last Updated: 08/04/2017