a house protected from flood waters by a barrier of sand bags.

Mga Pagbabaha

Ang mga pagbaha ay isa sa mga pinakakaraniwang panganib sa Estados Unidos, gayunpaman, hindi lahat ng pagbabaha ay pareho. Ang ilang pagbabaha ay unti-unting lumalaki, habang ang ilan tulad ng mga flash flood, ay nabubuo sa loob lang ng ilang minuto kahit wala pang nakikitang palatandaan ng ulan. Dagdag pa rito, maaaring lokal lamang ang pagbabaha, na nakakaapekto sa lipunan o komunidad, o isang napakalaki, na naaapektuhan ang mga buong basin ng ilog at maraming estado.

Ang mga flash flood ay maaaring mangyari sa loob lang ng ilang minuto o oras ng pag-uulan, pagkasira ng dam o levee, o biglaang pagpakawala ng tubig na napipigilan ng nagbarang yelo. Ang mga flash flood ay kadalasang may mapanganib na buhos ng rumaragasang tubig na may dalang mga bato, putik at iba pang debris. Ang pagbabaha sa kalatagan, na pinakakaraniwang uri ng pagbabaha ay kadalasang nagaganap kapag ang mga daluyan ng tubig tulad ng mga ilog o batis ay umaapaw dahil sa tubig ulan o posibleng pagkakasira ng pilapil (levee) at nagdudulot ng pagbabaha sa mga nakapaligid na lugar. Maaari rin itong mangyari kapag ang tubig ulan o natunaw na yelo ay humigit sa kapasidad ng mga tubo sa ilalim ng lupa, o kapasidad ng mga daluyan ng tubig sa lansangan na idinisenyo para maghatid ng tubig papalabas ng mga lugar sa lungsod.

Maging mapagmatiyag para sa mga panganib ng pagbabaha kahit saan ka pa naninirahan o nagtatrabaho, lalo na kung nasa mababa kayong lugar, malapit sa tubig, nasa likuran ng pilapil o nasa dadaluyan ng tubig mula sa dam. Maging ang maliliit na batis, maliliit na ilog, alkantarilya, mga tuyong streambed o mababang lupa na tila walang panganib ay maaaring magbaha.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol ditto!

Bago

Bago ang isang Pagbabaha

Ano ang iyong gagawin kung mabahaan ang iyong ari-arian? Handa ka ba?

Kahit pa sa palagay mo'y naninirahan ka sa komunidad na malabong bahain, tandaan na kahit saanpaman basta umuulan, maaaring magbaha. Dahil lamang hindi ka pa nakaranas ng pagbabaha noon, ay hindi nangangahulugan na hindi ka makararanas nito sa hinaharap. Ang panganib ng pagbabaha ay hindi lamang nababatay sa bilang ng mga bagay-bagay tulad ng pagbuhos ng ulan, topograpiya, mga paraan ng pagkontrol sa baha, daloy ng ilog at alon, at mga pagbabagong dulot ng mga bagong itinayong gusali at imprastraktura.

May mga Flood-hazard maps na nilikha para ipakita ang panganib ng pagbabaha para sa iyong komunidad, na nakatutulong matukoy ang uri ng proteksiyon ng insurance para sa pagbabaha na iyong kakailaganin gayong hindi saklaw ng karaniwang insurance para sa mga may-ari ng bahay ang pagbabaha. Habang mas mababa ang posibilidad ng pagbabaha, mas mababa ang premium ng insurance.

Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng insurance (seguro) para sa pagbabaha, ang pagkakaalam at pagsunod sa mga katagang patungkol sa pagbabaha ay makatutulong sa iyo na makilala at mapaghandaan ang isang pagbaha.

Para maghanda para sa isang pagbabaha, dapat na ikaw ay:

 • Bumuo ng isang emergency kit at gumawa ng planong pangkomunikasyon para sa pamilya.
 • Iwasang magtayo sa isang binabahang kalatagan maliban kung itataas at patitibayin mo ang iyong tahanan.
 • Itaas ang hurno, water heater at electric panel ng iyong tahanan kung naninirahan ka sa lugar na madaling bahain.
 • Pag-isipang magkabit ng mga "check valve" para pigilan ang tubig baha na bumalik sa mga lagusan ng tubig sa iyong tahanan.
 • Kung maaari, magtayo ng mga harang para pigilan ang tubig baha na pumasok sa bahay at harangan ang mga pader sa basement ng mga waterproofing compound.
Mga Dahilan ng Pagbabaha

Mga Bagyong Tropikal - Ang mga bagyo ay may tatlong hataw: malalakas na hangin, nakababasang ulan, at lumilipad na kalat. Nakapagdudulot ang mga ito ng mga pagdaluyong ng bagyo sa mga lugar sa tabing-dagat, pati na ang magdala ng mabigat na pag-ulan na nagdudulot ng pagbabaha daan-daang milya papsok ng lupa. Habang lahat ng nasa tbing-dagat ay nasa panganib na magbaha, may mga partikular na lungsod na madaling maapektuhan at maaaring magkaroon ng mga pinsalang katumbas o maaaring hihigit pa sa idinulot ng bagyo noong 2005, na si Katrina, sa New Orleans at Mississippi.

Kapag ang malalakas na unos (hurricane) ay humina at maging tropikal na bagyo, gumagawa ito ng pag-ulan at pagbaha na partikular na nakakapaminsala dahil nga sa naiipon sa iisang lugar ang tubig-ulan. Noong 2001, Ang bagyong si Allison ay nagbuhos ng mahigit sa 30 pulgada ng ulan sa Houston sa loob lang ng ilang araw, at binaha ang mahigit 70,000 bahay at sinira ang 2,744 tahanan.

Pagkalusaw ng Yeslo sa Tagsibol - Habang tagsibol, pinipigilan ng nagyelong lupa ang natutunaw na snow o tubig ulan na masipsip ng lupa. Bawat cubic foot ng siksik na yelo ay naglalaman ng galon-galon na tubig at oras na matunaw ang yelo, maaari itong magdulot ng pag-apaw ng mga batis, ilog, at lawa. Idagdag pa ang mga bagyo sa tagsibol, at ang resulta ay kadalasang malubhang pagbabaha sa tagsibol.

Malalakas na Ulan - Lahat ng bahagi ng bansa ay nasa panganib ng pagbabaha dahil sa malalakas na pag-ulan. Ang Hilagang-Kanluran ay nasa mataas na panganib dahil sa mga kondisyong dulot ng La Niña, kung saan may mga pagkakatunaw ng yelo at malalakas na pag-ulan. At ang Hilagang-Silangan ay nasa mataas na panganib dahil sa malalakas na pag-ulan mula sa Nor'easters. Ang sobrang daming pag-ulan na ito ay maaaring mangyari sa buong taon, na maglalagay sa iyong ari-arian sa panganib.

Mga Panganib mula sa Kanlurang Baybayin - Bagaman maaaring magkaroon ng pagbabaha sa itatagal ng taon, ang tag-ulan sa Kanlurang Baybayin (West Coast) ay karaniwang tumatagal mula Nobyembre hanggang Abril. Ang haba ng panahong ito ay nagbibigay ng posibilidad sa panganib ng matitinding pagbaha at flash flood.

Malaki ang pinagbago ng mga anyo at kondisyon ng lupa dahil sa mga wildfire sa West Coast, na nagdudulot ng pagdaloy ng lupang nasunog bilang putik na dala ng malakas na ulan. Naniniwala ang mga dalubhasa na aabutin ngilang taon para mapanumbalik nang husto ang mga halaman at puno, na siyang magpapatatag sa lugar na ito.

Bilang karagdagan sa malalakas na ulan at mga wildfire, ang West Coast ay may libu-libong milya ng pilapil, na itinayo para tulungang maprotektahan ang mga tahanan laban sa pagbabaha. Gayunpaman, hindi ginagarantiya ang mga pilapil at maaari pang, manghina, o maapawan kapag tumaas ang tubig, na nagreresulta sa mga malawakang pagkasira.

A dam releasing waterMga Pilapil at Dam (prinsa) - Ang mga pilapil ay idinisenyo para pigilan ang partikular na taas ng tubig. Gayunpaman, maaaring masira ar nasisira nga ang mga pilapil; at kapag nasira ang mga ito, malawakang trahedya ang nagaganap.

Ang panghihina ng mga pilapil sa katagalan, o dahil sa lagay ng panahon na nakahihigit sa kakayahan ng pilapil, ay makapagdudulot ng pag-apaw sa ibabaw o pagkasira ng pilapil, at sa gayon ay makadaragdag sa posibilidad ng pagbabaha. Ang mga polisa ng insurance (seguro) ng mga may-ari ng tahanan at nangungupahan ay karaniwang hindi saklaw ang pagkasira mula sa pagbabaha, kung kaya, mariing hinihimok ng FEMA na pag-isipan ng mga naninirahan malapit sa mga pilapil na kumuha ng insurance sa pagnanaha bilang maaasahang seguridad sa pananalapi sa isang pagbabaha

Mga Flash Flood - Ang mga flash flood ay ang #1 pumapatay na nauugnay sa lagay ng panahon sa U.S. gawa ng kaya nitong magpagulong ng malalaking tipak ng bato, humugot ng mga puno, at sumira ng mga gusali at tulay. Ang isang flash flood ay mabilisang pagbabaha sa mababang lugar nang wala pang anim na oras, na dulot ng mmatitinding pagbuhos ng ulan mula sa isang thunderstorm o ilang thunderstorm. Ang flash flood ay maari rin mangyari dahil sa pagguho ng isang bagay na gawa ng tao o ice dam.

Bagong Itinatayo - Ang konstruksiyon at pagpapaunlad ay maaaring magbago sa natural na lagusan ng tubig at makagagawa ng mga panibagong panganib sa pagbabaha. Ito ay dahil ang mga bagong gusali, parking lot, at lansangan ay nangangahulugan na nababawasan ang lupang sumisipsip sa tubig mula sa malakas na pag-ulan, at mga bagyo.

Mga Kataga para sa Panganib sa Pagbabaha

Sanayin ang iyong sarili sa mga katagang ito para makatulong na kilalanin ang mga panganib ng pagbabaha:

Flood Watch - Maaaring magbaha. Makinig sa NOAA Weather Radio, sa komersiyal na radyo o telebisyon para sa impormasyon.

Flash Flood Watch - Maaaring magka-flash flood. Maging handang lumikas sa mas mataas na lugar; makinig sa NOAA Weather Radio, komersiyal na radyo o telebisyon para sa impormasyon.

Flood Warning - May nagaganap na pagbabaha o malapit nang magbaha; kung payuhang lumikas, gawin ito agad.

Flash Flood Warning - May flash flood na nagaganap; humanap agad ng mas matas na lugar nang naglalakad.

Pagmamaneho: Mga Katotohanan ng Pagbabaha

Ang mga sumusunod ay mga importanteng bagay na dapat tandaan kapag nagmamaneho sa baha:

 • Ang anim na pulgadang tubig ay aabot sa ilalim ng karamihan ng mga kotse na nagdudulot ng kawalan ng kontrol at posibleng pagtirik ng makina.
 • Ang isang talampakang tubig ay magpapalutan sa karamihan ng mga sasakyan
 • Ang dalawang talampakang rumaragasang tubig ay kayang tangayin ang karamihan ng mga sasakyan kasama na ang mga sport utility vehicle (SUV) at pick-up.
 • Huwag magtangkang magmaneho sa binahang lansangan. Ang lalim ng tubig ay hindi laging napapansin. Maaaring wala na ang lansangan sa ilalim ng tubig, at maaaring ikaw ay ma-stranded o hindi makaalis.
 • Huwag ikutan ang mga harang. Naroon ang mga harang para sa iyong proteksiyon. Bumalik at dumaan sa ibang daan.
 • Huwag subukang mag-short cut. Maaaring hinarangan ang mga ito. Manatili sa mga itinakdang ruta ng paglikas.
 • Lalong maging maingat sa pagmamaneho sa gabi kapag mas mahirap nang makita ang mga panganib ng baha.

Habang

Habang May Baha

Kung posibleng magbaha sa iyong lugar, ikaw ay dapat na:

 • Makinig sa radyo o telebisyon para sa impormasyon.
 • Maging mapagmatiyag na maaaring magkaroon ng flash flood. Kung may posibilidad na magkaroon ng flash flood, lumipat agad sa mataas na lugar. Huwag nang maghintay ng tagubilin na lumipat.
 • Maging mapagmatiyag sa mga batis, drainage channel, canyon at iba pang lugar na kilalang nagbabaha nang biglaan. Maaaring magkaroon ng flash flood sa mga lugar na ito nang may o walang karaniwang babala tulad ng madidilim na ulap o malakas na ulan.

Kung kailangan mong maghandang lumikas, dapat mong gawin ang sumusunod:

 • Ikandado ang iyong tahanan. Kung may oras pa, ipasok ang mga panlabas na muwebles. Ilipat ang mahahalagang bagay sa pang-itaas na palapag.
 • Patayin ang mga utility sa mga main switch o valve kung sasabihan na gawin ito. Idiskonekta ang mga kasangkapang de-kuryente. Huwag hahawakan ang mga kagamitang de-kuryente kung ikaw ay basa o nakatayo sa tubig.

Kung kailangan mong umalis ng iyong tahanan, tandaan ang mga payo sa paglikas na ito:

 • Huwag maglalakad patawid ng umaagos na tubig. Maaari kang tumumba sa anim na pulgadang tubig. Kung kailangan mong maglakad sa tubig, lumakad kung saan hindi umaagos ang tubig. Gumamit ng patpat para masuri ang tigas ng lupang nasa iyong harap.
 • Huwag magmamaneho sa mga bahang lugar. Kung mapalibutan ng baha ang iyong kotse, iwanan ang kotse at lumikas sa mataas na lugar kung magagawa mo ito nang ligtas. Ikaw at ang iyong sasakyan ay maaaring mabilis na matangay.
 • Huwag iparada ang iyong sasakyan sa mga tabi ng batis, ilog o maliliit na ilog, lalo na sa mga nagbabadyang lagay ng panahon.

Pagkatapos

Pagkalipas ng Pagbabaha

Binaha ang iyong tahanan. Bagaman bumaba na an gbaha sa ilang lugar, marami pa ring panganib. Narito ang ilang bagay na dapat tandaan para sa mga susunod na araw:

 • Gumamit ng mga sistema para sa lokal alerto at babala para makakuha ng impormasyon at payo ng dalubhasa sa sandaling maging handa ito.
 • Umiwas sa umaagos na tubig.
 • Umiwas sa mga napinsalang lugar maliban kung partikular na hinihingi ng pulisya, bumbero, o organisasyong pangkawanggawa ang iyong tulong.
 • Ang mga emergency worker ay tutulong sa mga taong nasa mga bahang lugar. Makatutulong ka sa kanila sa pamamagitan ng pag-alis sa mga lansangan at hindi pagharang.
 • Maging ligtas. Maaaring magkaroon ng karagdagang pagbabaha o flash flood. Makinig para sa mga lokal na babala at impormasyon. Kung tumirik ang iyong sasakyan sa gitna ng mabilis na tumataas na tubig, lumabas agad at umakyat sa mataas na lugar.
 • Bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga kinauukulan na ligtas na.
 • Maaaring sarado pa rin ang mga lansangan dahil napinsala ang mga ito o natatabunan ng tubig. Ang mga barikada ay inilagay para sa iyong proteksiyon. Kung may madatnan kang barikada o bahang kalye, gumamit ng ibang daan.
 • Kung kailangan mong lumakad o magmaneho sa mga lugar na nabahaan.
  • Manatili sa matigas na lupa. Maaari kang itumba ng umaagos na tubig na 6 na pulgada lang ang lalim. Ang tubig na hindi umaagos ay maaaring grounded mula sa mga linyang nasa ilalim ng lupa o tumumbang poste.
  • Maaaring nabago ng pagbaha ang dating kilalang lugar. Madalas ay natatangay ng mga baha ang mga lansangan at nilalakaran. Maaaring maitago ng basurang dala ng baha ang mga hayop ay basag na bote, at madulas din ito. Iwasang lakaran o magmaneho patawid nito.
 • Alamin ang mga lugar kung saan bumaba na ang baha. Maaaring humina ang mga lansangan at maaaring gumuho sa bigat ng isang kotse.
 • Umiwas sa gusali kung napapalibutan ito ng tubig baha.
 • Pag-ibayuhin ang pag-iingat kapag pumapasok ng mga gusali; maaaring may pinsalang hindi nakikita, lalo na sa mga pundasyon.

PANANATILING MALUSOG

Ang pagbabaha ay nakapagdudulot ng mga panganib sa pangangatawan at pagod ng emosyon. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili at iyong pamilya habang nakatuon kayo sa paglilinis at pagkukumpuni.

 • Iwasan ang mga baha; maaaring kontaminado ng langis, gasolina o duming mula sa mga poso negro.
 • Kumpunihin agad ang mga nasirang poso negro, mga hukay at tumatagas na mga sistema sa lalong madaling panahon. Ang mga nasirang sistema para sa maruming tubig ay matinding panganib sa kalusugan.
 • Makinig ng mga balitang inuulat para malaman kung ligtas o hindi na inumin ang supply ng tubig ng komunidad
 • Linisin at i-disinfect ang lahat ng nabasa. Ang putik na naiwan ng baha ay maaaring magtaglay ng dumi mula sa poso negro at mga kemikal.
 • Magpahinga nang madalas at kumain nang maayos.
 • Mag-ingat ng makakayanang iskedyul. Gumawa ng lista ng mga gagawin at gawin ang mga ito nang paisa-isa.
 • Talakayin ang iyong mga problema sa ibang tao at humingi ng tulong. Makipag-ugnayan sa Red Cross para sa impormasyon tungkol sa suportang emosyonal na nakahanda sa inyong pook.

PAGLILINIS AT PAGKUKUMPUNI NG IYONG TAHANAN

 • Patayin ang kuryente sa main breaker o fuse box, kahit pa nakapatay ang kuryente papunta sa inyong komunidad. Sa ganitong paraan, makapagpapasiya ka kung tuyo na ang iyong tahanan para muling buksan ang kuryente.
 • Kumuha ng kopya ng aklat naRepairing Your Flooded Home (737KB PDF) na makukuha nang libre mula sa American Red Cross o sa iyong pang-estado o pang-lokal na emergency manager. Sasabihin nito sa iyo:
  • Kung paanong ligtas na pasukin ang iyong tahanan.
  • Paanong protektahan ang iyong tahanan at ari-arian mula sa lalong pagkasira sa hinaharap.
  • Paanong magtatala ng pinsala para pagtibayin ang mga inaangkin sa insurance at humingi ng tulong.
  • Paanong aalamin kung may tagas ng gas at tubig at kung paanong maipapakabit muli ang mga serbisyo.
  • Paanong maglilinis ng mga kasangkapan, muwebles, sahig at iba pang ari-arian.
 • Mabibigyan ka ng Red Cross ng isang kit sa paglilinis: mop, walis, timba, at mga supply sa paglilinis.
 • Makipag-ugnayan sa ahente ng iyong insurance para mapag-usapan ang mga inaangkin.
 • Makinig sa iyong radyo para sa impormasyon tungkol sa tulong na maaaring ibigay ng estado o ng pamahalaang pederal o ng iba pang organisasyon.
 • Kung mangontrata ka ng tagapaglinis o tagakumpuni, suriin ang mga reference at tiyaking kwalipikado sila para sa trabaho. Mag-ingat sa mga taong nagppaikot-ikot sa mga pook at nag-aalok ng tulong sa paglilinis o pagkumpuni ng iyong tahanan.

Seguro sa Pagbabaha

Insurance (Seguro) sa Pagbabaha

Ano ang dapat mong malaman:

 • Ang mga kawalan dahil sa pagbabaha ay hindi karaniwang saklaw ng mga polisa sa insurance ng mga nangungupahan at may-ari ng tahanan.
 • Pinangangasiwaan ng FEMA ang National Flood Insurance Program (NFIP), na ginagawang handa ang mga insurance sa pagbabaha na suportado ng pamahalaang pederal para sa mga komunidad na sumasang-ayon na kupkupin at ipatupad ang mga ordinansa para sa pangangasiwa ng mga bahaing lugar para mabawasan ang mga pinsala ng pagbabaha sa hinaharap.
 • Ang insurance sa pagbabaha ay nakukuha sa karamihan ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga ahente ng insurance.
 • Mayroong 30-araw na paghihintay bago maipatupad ang insurance sa pagbabaha, kaya huwag mag-antala.
 • Ang insurance sa pagbabaha ay makukuha kung ang gusali ay nasa o wala sa kinikilalang lugar na bahain.

Ano ang iyong magagawa:

 • Alamin kung nasa panganib ang iyong tahanan o negosyo at turuan ang iyong sarili tungkol sa maaaring epekto ng pagbabaha sa iyo at sa iyong pamilya. Ang Flood Insurance Study ng FEMA ay nag-ipon ng estadistika tungkol sa mga daloy ng ilog, mga storm tide, pag-analisang hydrologic/hydraulic, at mga survey sa buhos ng ulan at topograpiya para mabuo ang mga mapa ng panganib sa pagbabaha na bumabalangkas sa iba't-ibang lugar ng iyong komunidad na napapanganib.
 • Kausapin ang tagapaghatid ng iyong insurance tungkol sa iyong polisa at tukuyin kung kakailanganin mo ng karagdagang proteksiyon.
 • Makipag-ugnayan sa NFIP. Makatutulong silang magbigay ng paraan para maprotektahan ng mga may-ari ng bahay ang kanilang mga sarili kung kinakailangan ng karagdagang proteksiyon. Ang NFIP ay nag-aalok ng insurance sa pagbabaha para sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan, at may-ari ng negosyo kung lumalahok sa NFIP ang kanilang komunidad. Par amalaman ang higit pa tungkol sa NFIP bumisita sa www.FloodSmart.gov.

Pagbabaha sa Tagsibol

Pagbabaha sa Tagsibol: Mga Kasangkapan at Babasahin

Habang hatid ng tagsibol ang pangako ng mainit na lagay ng panahon at mas mahahabang araw, hatid din nito ang iba't-ibang uri ng kondisyon na maaaring kabilang ang malalakas na ulan, matinding lagay ng panahon, at mabilis na pagkatunaw ng yelo na maaaring makadagdag sa panganib ng pagbabaha sa iyo.

Huwag magpapahuling hindi handa, kunin ang mga katotohanan at alamin ang mga panganib. Kumilos para protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya, iyong negosyo, at iyong pananalapi—bago maganap ang isang pangyayaring dala ng lagay ng panahon at huli na ang lahat.

Gamitin ang mga kasangkapan dito para matutunan ang mga hakbang na maaari mong gawin bago, habang, at pagkatapos ng isang pagbabaha para ihanda ang iyong sarili at iyong pamilya.

INTERACTIVE NA MGA BABASAHIN TUNGKOL SA PANGANIB SA BAHA

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbabaha, panganib ng kawalang pinansiyal dahil sa pagbabaha, at pag-aaral sa mga seguro sa pagbabaha

INIREREKOMENDANG PAGSASANAY

Para maitaguyod ang Kabatiran sa Kaligtasan sa Pagbabaha, ang Emergency Management Institute (EMI) ng FEMA ay bumuo ng isang serye ng mga programa sa pagsasanay para mahimok ang kaligtasan sa pagbabaha.

Ang gabay na ito ay nagbibigay sa mga nagbabasa ng isang madaling paraan para matukoy at magamit ang mga pansariling kurso na idinisenyo para sa mga taong may mga pananagutan sa pangangasiwa ng emergency at sa pangkalahatang publiko.

IMPORMASYONG MAAARING I-PRINT NA IYONG MAGAGAMIT AT MAIPAPAMAHAGI

Binuo ng FEMA ang mga babasahing ito para magturo at magbigay impormasyon sa mga komunidad tungkol sa halaga ng pagiging handa sa kaligtasan sa pagbabaha.

Ang pang-rehiyon an impormasyon ay nakahanda para matulungan kang malaman ang mga panganib sa inyong lugar.

MGA BABASAHIN NG OUTREACH TOOLKIT

Bilang nangunguna sa pampublikong tugon na impormasyon sa mga sitwasyong emergency, binuo ng National Flood Insurance Program (NFIP) ang mahalagang tool na ito na idinisenyo para tulungan ka sa iyong pagsisikap na turuan at bigyang-impormasyon ang mga komunidad tungkol sa halaga ng proteksiyon ng insurance sa pagbabaha.

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala ng FEMA

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

Iba Pang Lathala

National Weather Service

Mga Kaugnay na Website

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong magpaplano at maghahanda para sa pagbabaha at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Pakinggan ang mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang- emergency na itinatag para sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado o lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mgatagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Last Updated: 08/04/2017