an emergency financial first aid kit and an elderly person's hands counting out money

MGA PANGUNAHING RECORD

Hindi lamang naaapektuhan ng mga sakuna ang imprastraktura at pagawaing bayan ng komunidad, ngunit madalas nitong nauubos ang panggastos ng pamilya, at ginagawang mahirap at kung minsan pa'y imposible ang makabangon. Simulan sa pamamagitan ng pagsagot sa Emergency Financial First Aid Kit (PDF) na binuo sa pakikipagtulungan ng Operation HOPE.

Ipinakita ng pag-aaral na habang 71% ng mga sambahayana y nag-ulat ng pagkakaroon ng kopya ng mga dokumentong pinansiyal sa ligtas na lugar, 1% lang ang partikular na nagbanggit sa pagiging bahagi nito sa mga supply na pang-sakuna. 2% lang ng mga sambahayan ang nag-ulat na bahagi ng kanilang supply sa pagkahanda ang cash.

Ang pagpaplano ng pananalapi para sa sakuna ay mahalagang mabuo ng mga indibidwal at pamilya dahil iniiwanan ng mga sakuna ang maraming Amerikano na walang mapagkukunan ng pananalapi o pambayad sa malalaking pinsala.

Ang EFFAK ay simpleng kagamitan na idinisenyo para tulungan ka at iyong pamilya sa pagiging handa sa pananalapi bago tumama ang isang sakuna at sa pananatiling matatag ang pananalapi sa pagkakataong may emergency. Tinutulungan ka ng EFFAK na kilalanin at iayos ang mga pangunahing record sa pananalapi at nagbibigay ng maikling sanggunian para sa iyong pinakamahahalagang dokumentong pinansiyal.

Inirerekomenda ang isang kit sa bawat sambahayan, subalit sa pangyayaring iisang kit ang ginagamit ng magkapareha, lahat ng joint at hiwalay na account at mga pananagutan ay dapat na isama.

Inventory Home Possessions

View in FEMA Multimedia Library

Gumawa ng tala ng iyong personal na ari-arian para sa mga layuning pang-insurance. Kunan ng larawn o video ang loob at labas ng iyong tahanan. Isama ang mga personal na ari-arian sa iyong imbentaryo. Marahil ay naisin mong i-download ang libreng Libreng Household and Personal Property Inventory mula sa University of Illinois para tulungan kang itala ang iyong mga ari-arian

Mahahalagang Dokumento

 

Close up ng legal na dokumento at panulatKumuha ng insurance para sa ari-arian, kalusugan at buhay kung wala ka pa ng mga ito. Pag-aralan ang mga kasalukuyang polisa para sa halaga at saklaw ng proteksiyon para matiyak na ang mayroon ka ay siyang kailangan mo at ng iyong pamilya para sa lahat ng posibleng panganib.

Itago ang mahahalagang dokumento tulad ng mga insurance policy, deed, tala ng mga ari-arian at iba pang mahahalagang papeles sa isang ligtas na lugar, tulad ng isang safety deposit box na malayo sa iyong tahanan. Gumawa ng kopya ng mga importanteng dokumento para sa iyong disaster supplies kit. Ang pagkakaroon ng naturang impormasyon na handang magamit ay gagawing mas mabilis ang pagrehistro para sa mga benepisyong pangsakuna sa FEMA, sakaling mapabilang ka sa sakunang idineklara ng presidente.

Pera

Itinatala ng isang babae ang mga kinaroroonan ng kaniyang mga importanteng papeles

Pag-isipang mag-impok ng pera sa isang emergency saving account na maaaring gamitin sa lahat ng krisis.Ipinapayong mag-ingat ng maliit na halaga ng cash o traveler’s check sa tahanan sa isang ligtas na lugar na madali mong makukuha sakaling lilikas. Mahalagang may perang hawak dahil maaaring hindi gumana ang mga ATM at credit card habang may sakuna at kailangan mong bumili ng kinakailangang supply, gasolina o pagkain.

Last Updated: 10/24/2016