Komunikasyon ng Pamilya

A smiling family with a pet in their backyard

Maaaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag sumapit ang sakuna, kaya planuhin kung paano kayo makikipag-ugnayan sa isa't-isa.Think about how you will communicate in different situations.

Punan ang isang contact card (tarheta ng mga tatawagan) para sa bawat miyembro ng pamilya.Ipatago sa madaling makuha ang mga ito sa wallet, bag o maleta, atbp. Dagdag pa rito, punan ang mga contact card para sa bawat bata na nasa iyong pamilya.Put the cards in their backpacks or book bags.

Alamin sa day care o paaralan ng iyong anak.Ang mga pasilidad na dinisenyo para sa mga bata ay dapat na may pagpaplano para sa pagkakakilanlan bilang bahagi ng kanilang mga planong pang-emergency.

Mga Payo Sa Komunikasyon Ng Pamilya

Tukuyin ang isang kontak tulad ng kaibigan o kamag-anak na nakatira sa labas ng estado na dapat abisuhan ng mga miyembro ng pamilya na sila ay ligtas.Maaaring mas madaling tumawag ng long-distance kaysa sa tumawag patawid ng bayan, kaya marahil na ang kontak na nasa ibang bayan ay nasa mas magandang posisyon na makipag-ugnayan sa mga nagkahiwalay na miyembro ng pamilya.

Tiyakin na ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay nalalaman ang numero at may cell phone, barya o isang prepaid phone card para tawagan ang pang-emergency na kontak.Kung mayroon kang cell phone, i-save ang (mga) taong iyon bilang "ICE" (In Case of Emergency) sa iyong telepono.Kung ikaw ay naaksidente, madalas na aalamin ng mga sumasaklolo ang iyong nakalistang ICE para makausap ang taong kilala mo.Make sure to tell your family and friends that you’ve listed them as emergency contacts.

Teach family members how to use text messaging (also known as SMS or Short Message Service).Ang mga text message ay kadalasang nakatatawid sa mga pagkakaantala ng network kung hindi makatawid ang isang tawag.

Mag-subscribe sa mga serbisyo sa alerto.Maraming komunidad ang mayroon nang mga sistemang nagpapadala ng mga instant na text e-mail par aipaalam sa iyo ang tungkol sa mga masamang lagay ng panahon, nagsarang kalsada, lokal na emergency, atbp. Magpalista sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng iyong lokal na Tanggapan ng Pangangasiwa sa Emergency.

Last Updated: 04/04/2013