SUV driving through snow

Tanpèt Ivè ak Fredi Ekstrèm

Alòske danje nan tan livè pa menm nan peyi a, prèske tout Ameriken, kèlkeswa kote y ap viv, gen chans pou fè jwenn yon sezon livè difisil nan kèk pwen nan lavi yo. Tanpèt livè kapab yon nèj modere pandan kèk èdtan pou rive nan nivo tanpèt nèj avèk gwo nèj, nèj k ap vini nan van ki dire plizyè jou. Anpil tanpèt livè vini avèk tanperati danjere ki ba, epi fwa avèk gwo van, glas, nèj ki fonn, ak lapli glas.

Youn nan premye enkyetid yo se posiblite tan livè a pou koupe sèvis chofaj, kouran elektrik, ak kominikasyon lakay ou oswa nan biwo ou, pafwa pandan plizyè jou alafwa. Gwo kantite nèj ki tonbe ak gwo-gwo fredi kapab bloke yon zòn nèt.

Sèvis Nasyonal Metewoloji rele tanpèt ivè yo "Tiyè Twonpè"paske pifò ka lanmò yo pa asosye dirèkteman avèk tanpèt la.  Olye sa, moun yo mouri nan aksidan machin sou wout glas ak ipotèmi lè yo ekspoze nan fredi a twò lontan. Li enpòtan pou prepare pou tan livè anvan li rive.

Anvan

Yon pyebwa chaje nèj ki tonbe sou yon vwati nan yon peyizaj ki kouvri avèk nèjAnvan Tanpèt Livè ak Gwo-gwo Fredi

Pou prepare pou yon loraj sezon livè, ou ta dwe fè sa ki anba la a:

 • Anvan sezon livè a rive, mete rezèv sa yo nan twous rezèv pou ijans ou:
  • Gwo sèl oswa plis pwodui ki san danje pou anviwònman an pou fonn glas ki sou twotwa yo. Ale sou Entènèt nan sitwèb Ajans Pwoteksyon Anviwònman pou jwenn yon lis tout pwodui ki rekòmande yo.
  • Sab pou amelyore traksyon.
  • Pèl Nèj ak lòt ekipman pou retire nèj.
  • Konbistib chofaj ki ase. Ou ka vin izole lakay ou, epi sous chofaj regilye ou yo ka koupe. Estoke yon bon kantite bwa ki byen seche pou chemine ou oswa pou fou ki boule bwa.
  • Rad ak dra konvnab pou kenbe ou cho.
 • Fè yon Plan Kominikasyon pou Fanmi ou. Fanmi ou ka pa ansanm lè gen yon katastwòf, poutèt sa li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka gen yon ijans.
 • Koute yon Radyo Metewolojik NOAA oswa lòt chèn nouvèl lokal pou jwenn enfòmasyon enpòtan nan Sèvis Nasyonal Metewoloji (NWS). Montre ou vijilan nan chanjman kondisyon tan an.
 • Pa vwayaje anpil. Si li nesesè pou vwayaje, mete yon twous rezèv pou katastwòf nan machin ou.
 • Mete bèt kay/bèt gid andedan kay ou pandan tan livè a. Mete lòt bèt yo oswa betay yo nan zòn abri a ki gen dlo pou bwè ki pa konjle.
Prepare Machin Ou pou Sezon Livè

Tcheke oswa fè yon mekanisyen tcheke pati sa yo ki nan vwati ou:

 • Nivo Antijèl - asire yo ase pou evite yo konjle.
 • Batri ak sistèm ignisyon - ta dwe nan kondisyon siperyè epi bòn batri a ta dwe pwòp.
 • Fren yo - tcheke pou wè si yo pa ize epi tcheke nivo lwil fren an.
 • Sistèm Echapman - tcheke pou fuit ak mòflè ki gen ti twou, epi repare oswa ranplase si li nesesè. Gaz kabonik se yon gaz ki ka touye moun epi anjeneral li pa bay avètisman.
 • Kabiran ak filtè lè - ranplase epi kite sistèm lan lwen dlo. Pou fè sa, itilize aditif epi antreteni yon tank plen gaz. Yon tank ki plen ap anpeche liy gaz la konjle.
 • Radyatè ak dejivrè - - asire yo fonksyone kòrèkteman.
 • Limyè ak limyè detrès k ap mouri-limen - tcheke pou wè si yo ka sèvi.
 • Lwil - tcheke pou nivo a ak epesè. Lwil ki pi epè kaye plis nan tanperati fèb epi yo pa grese byen.
 • Tèmosta - asire li fonksyone kòrèkteman.
 • Ekipman pou siye vit - repare nenpòt pwoblèm epi fè antretyen nivo likid netwayaj vit la kòrèkteman.
 • Enstale bon kawotchou pou sezon livè - Asire kawotchou yo gen chap ki konvnab. Anjeneral kawotchou radyal tout tan konvnab pou pifò kondisyon sezon livè. Men, kèk jiridiksyon egzije pou machin yo gen kawotchou-a-chenn oswa kawotchou-a-nèj ki gen klou pou yo kapab sikile sou wout yo.

Fè chanjman nan twous rezèv pou ijans ki nan machin ou avèk:

 • yon pèl
 • gratwa ak ti bale pou vit
 • flach
 • radyo ki fonksyone avèk pil
 • pil siplemantè
 • dlo
 • manje kolasyon
 • alimèt
 • chapo, chosèt ak mitèn siplemantè
 • twous premye swen ki gen kouto pòch
 • medikaman ki nesesè
 • dra
 • chèn oswa kòd remòkaj
 • sèl ak sab pou wout la
 • kab demaraj
 • siyal alam
 • drapo fliyoresan pou detrès
Prepare Kay Ou pou Sezon Livè
 • Prepare kay pou sezon livè pou ogmante diredvi kantite gaz ou. Pou fè sa, izole miray ak galta yo, mastike ak bouche pòt ak fenèt yo nèt, epi enstale doub-fenèt oswa kouvri fenèt yo avèk plastik.
 • Prepare kay ou, ekiri ou, abri ou, oswa nenpòt lòt estrikti ki ka bay abri pou sezon livè pou fanmi ou, vwazen ou, betay ou oswa ekipman ou. Netwaye goutyè yo; repare kote ki koule sou do kay la, epi koupe branch pyebwa ki kapab tonbe sou yon kay oswa sou lòt estrikti pandan yon tanpèt.
 • Fè antretyen nan ekipman chofaj la ak chemine yo. Pou fè sa, fè netwaye ak enspekte yo chak ane.
 • Izole tiyo yo avèk izolan oswa jounal ak plastik epi kite tiyo yo degoute enpe pandan tan frèt la pou evite yo konjle. Dlo tiyo, menm yon ti kantite, ap ede evite tiyo yo konjle.
 • Yon ekipman ki boule gaz ta dwe ayere pa deyò, epi ou ta dwe netwaye li.
 • Kite ekstenktè yo anplas, epi asire tout moun lakay ou konnen kijan pou itilize yo. Dife nan kay reprezante yon risk anplis paske plis moun prale nan lòt sous chofaj yo san yo pa pran prekosyon sekirite ki nesesè.
 • Aprann kijan pou pou fèmen vàn dlo yo (sizoka yon tiyo pete).
 • Izole kay ou. Pou fè sa, enstale doub-fenèt oswa kouvri fenèt yo avèk plastik pa andedan pou kenbe yo frèt.
 • Anboche yon antreprenè pou tcheke estabilite estrikti twati a pou sipòte gwo nèj iregilye lè nèj la ap fè pil - oswa dlo, si kanalizasyon ki sou twati kay la pa fonksyone.
Konnen Tèm yo

Abitye ou avèk Abitye ou avèk tèm sa yo pou ede ou idantifye yon danje tanpèt livè:

Lapli Glas - Lapli ki konjle lè li rive atè, sa ki kreye yon kouch glas sou wout yo, twotwa yo, pyebwa yo, ak fil kouran yo.

Nèj ki Fonn - Se lapli ki tounen ti boul glas anvan li atè. Nèj ki fonn lakòz imidite ki sou wout yo konjle, epitou wout yo vin glise.

Konsèy pou Tan Livè - Yo prevwa kondisyon tan an ap lakòz gwo pwoblèm, epi li ka danjere. Lè ou pran prekosyon ou, sitiyasyon sa yo pa ta dwe menase lavi ou.

Siveyans pou Tanpèt Livè - Li posib pou gen yon tanpèt livè nan zòn ou. Kapte estasyon Radyo Metewolojik NOAA, radyo oswa televizyon komèsyal pou jwenn enfòmasyon.

Avi pou Tanpèt Livè - Yon tanpèt livè ki genyen oswa ki pral genyen nan zòn ou.

Avètisman pou Tanpèt Nèt - Yo prevwa van regilye oswa anpil rafal van jiska yon vitès 35 mil pa èdtan oswa pi plis ak gwo kantite nèj k ap tonbe oswa k ap vole (sa k ap redui viziblite a mwens pase yon ka mil) pral dire pandan yon peryòd twazèdtan oswa pi lontan.

Avètisman pou Jiv/Jèl - Yo prevwa pa gen pi piti pase tanperati pou konjle.

Gaz Kabonik

Prekosyon pou pran: Gaz Kabonik Touye Moun

 • Pa janm itilize yon dèlko, griy, fou kan, oswa lòt aparèy ki boule gazolin, gaz pwopàn, gaz natirèl oswa lòt aparèy ki boule chabon andedan yon kay, garaj, sousòl, galri oswa nenpòt zòn ki fèmen an pati. Chèche kote ki lwen ak pòt, fenèt, ak bouch ayerasyon ki kapab kite gaz kabonik antre andedan an.
 • Premye danje pou evite lè w ap itilize lòt sous pou kouran elektrik, chofaj oswa pou kwit manje so anpwazònman avèk gaz kabonik, chòk elektrik ak dife.
 • Enstale alam gaz kabonik nan zòn santral ki nan chak eta kay ou ak zòn deyò kote ou dòmi pou bay premye avètisman akimilasyon gaz kabonik.
 • Si alam gaz kabonik la sonnen, deplase vit pou ale yon kote deyò ki gen lè fre oswa toupre yon fenèt oswa yon pòt ki louvri.
 • Mande èd kote ki gen lè fre, epi rete la jouk lè anplwaye ijans yo rive pou ede ou.

Pandan

Pandan Tanpèt Livè ak Gwo-gwo Fredi

 • Rete andedan lakay ou pandan tanpèt la.
 • Mache avèk prekosyon sou ale ki gen nèj ak glas yo.
 • Evite simenaj lè w ap retire nèj avèk pèl. Simenaj kapab lakòz ou gen yon atak kè—yon gwo kòz lanmò nan sezon livè. Si ou dwe retire nèj avèk pèl, detire kò ou anvan ou ale deyò.
 • Rete avèk rad ki sèk. Chanje rad mouye ou souvan pou pa pèdi chalè nan kò ou. Rad mouye pèdi tout valè izolasyon li, epi li transmèt chalè rapidman.
 • Siveye siy jeli. Siy sa yo gen ladan pèt sansasyon ak aparans blan oswa pal nan pwent kò ou tankou dwèt yo, zòtèy yo, lòb zòrèy yo, ak pwent nen yo. Si ou remake sentòm yo, chèche èd medikal imedyatman.
 • Siveye siy ipotèmi. Siy sa yo gen ladan frison ki pa kapab kontwole, anvi dòmi, ak gwo-gwo fatig aparan. Si ou remake sentòm ipotèmi, mennen viktim nan yon kote ki cho, retire rad mouye li yo, chofe mitan kò a anvan epi bay li bwason cho ki pa abaz alkòl si viktim nan gen konsyans. Chèche èd medikal san pèdi tan.
 • Kondi machin sèlman si li vrèman nesesè. Si ou dwe kondi: vwayaje lajounen; pa vwayaje poukont ou; toujou bay lòt yo enfòmasyon sou orè ou; rete sou wout prensipal yo, epi evite wout dekoupe.
 • Fè yon moun konnen kote ou prale, wout ou w ap fè, ak lè ou prevwa w ap rive. Si vwati ou bloke sou wout la, yo kapab voye èd sou wout ou te detèmine davans lan.
 • Si tiyo yo konjle, retire nenpòt izolasyon oswa kouch jounal epi vlope tiyo a avèk ranyon. Louvri tout wobinè yo nèt epi vide dlo cho sou tiyo yo, apati kote yo ekspoze plis nan fredi a (oswa kote fredi a gen plis chans pou antre).
 • Fè antretyen nan ayerasyon an lè w ap itilize radyatè kewozèn pou evite akimilasyon gaz toksik. Re-mete kabiran nan radyatè kewozèn ki deyò yo epi kite yo omwen sou yon distans twa (3) pye ak objè flamab yo.
 • Konsève konbistib, si li nesesè. Pou fè sa kite kay ou pi frèt pase nòmal. Fèmen chofaj kèk chanm pou yon ti tan.
 • Si w ap sòti pandan tan frèt la, kite chofaj la limen andedan lakay ou, regle yon tanperati ki pa depase 55ºF.
Abiman pou Tan an
 • Si ou dwe ale deyò, mete plizyè kouch rad ki pa sere, ki lejè, ak cho alaplas yon sèl kouch rad ki lou. Abiman eksteryè yo ta dwe sere sou ou, epi li ta dwe enpèmeyab.
 • Mete mitèn, ki pi cho pase gan.
 • Mete yon chapo. Yon chapo ap anpeche ou pèdi chalè kò ou.
 • Kouvri bouch ou avèk yon foula pou pwoteje poumon ou
Ou Bloke nan yon Machin

Si ou dwe sòti, si yon tanpèt nèj bloke ou nan vwati a:

 • Mete ou sou kote nan otowout la. Limen limyè detrès yo, epi pann yon drapo detrès nan antèn radyo a oswa nan fenèt vwati a.
 • Rete nan machin ou kote sekouris yo ka gen plis chans pou jwenn ou. Pa pran wout la sou pye ou sof si ou kapab wè yon bilding toupre kote ou konnen ou kapab jwenn abri. Pran anpil prekosyon; distans yo chanje fòm akòz nèj k ap vole a. Yon bilding ka sanble pre, men twò lwen pou mache nan nèj ki fon an.
 • Fè motè a ak chofaj la mache apeprè 10 minit chak inèdtan pou kenbe ou cho. Lè motè a ap mache, louvri yon fenèt nan sans van an apèn pou ayerasyon, epi retire nèj chak peryòd nan tiyo mòflè a. Sa ap pwoteje ou kont posib anpwazònman avèk gaz kabonik.
 • Fè egzèsis fizik pou kenbe kò ou cho, men evite simenaj. Lè li fè gwo-gwo fredi, itilize kat wout la, kouvèti chèz yo, ak kapèt planche a pou izolasyon. Fè ti gwoup avèk pasaje yo epi itilize manto ou pou yon dra.
 • Dòmi youn apre lòt. Yon moun ta dwe reveye toutan pou siveye ekip sekou yo.
 • Manje regilyèman epi bwè anpil likid pou evite dezidratasyon, men pa bwè kafeyin ak alkòl.
 • Pran anpil prekosyon pou pa gaspiye enèji ki nan batri a. Ekilibre bezwen enèji elektrik la - itilizasyon limyè, chofaj ak radyo - avèk rezèv.
 • Limen limyè andedan aswè pou ekip travay oswa sekouris yo kapab wè ou.
 • Si ou bloke nan yon zòn ki lwen, ekri gwo lèt an blòk nan yon zòn ki lib ki eple HELP oswa SOS, epi aliyen li avèk wòch oswa branch pyebwa pou atire atansyon anplwaye sekou ki ka ap fè siveyans nan avyon nan zòn nan.
 • Kite vwati a epi mache apye - si li nesesè - depi tanpèt nèj la fini.

Apre

Apre Tanpèt Livè ak Gwo-gwo Fredi

 • Ale nan yon abri piblik yo bay si kay ou pa gen kouran oswa chofaj pandan peryòd gwo-gwo fredi. Voye tèks SHELTER + Kòd postal ou nan 43362 (4FEMA) ou jwenn abri ki pi pre nan zòn ou (egzanp: shelter 12345).
 • Kontinye pwoteje tèt ou kont jeli ak ipotèmi depi ou mete rad ki cho, ki pa sere ou, ki lejè, an plizyè kouch. Rete andedan kay ou si li posib.

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon

SÈVIS NASYONAL METEWOLOJI

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

 • Tanpèt Livè…Tiyè Twonpè. Tiliv ki gen ladan anpil enfòmasyon itil tankou enfòmasyon sou tanpèt livè, fason pou detekte jeli ak ipotèmi, sa pou fè nan yon tanpèt livè, ak fason pou prepare ou. Disponib sou Entènèt nan sitwèb: http://www.nws.noaa.gov/om/brochures/wntrstm.htm

SANT POU KONTWÒL AK PREVANSYON MALADI

SITWÈB KI ASOSYE

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon tanpèt ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

KOUTE OFISYÈL LOKAL YO

Aprann kichòy sou plan pou ijans gouvènman eta a ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Last Updated: 08/04/2017