Image of Chemical Spill

Ijans Chimik Nan Kay

Prèske chak kay itilize pwodui ki gen materyèl oswa sibstans chimik danjere. Menmsi risk yon aksidan chimik fèb, si ou konnen kijan pou manyen pwodui sa yo ak fason pou reyaji pandan yon ijans ou kapab redui risk pou pran chòk.

Anvan yon Ijans Chimik nan Kay

Yon pwopriyetè kay k ap fè livrezon yon bwat sibstans chimik ize nan sant ranmasaj dechè danjere zòn liSa ki anba la yo se gid pou achte ak estoke sibstans chimik pou kay ou san pwoblèm:

 • Achte sèlman kantite yon sibstans ou panse w ap itilize. Ou kapab separe rès sibstans chimik lan ba vwazen yo, oswa ou kapab fè don yo ba biznis, òganizasyon charite oswa ajans gouvènman. Pa egzanp, ou kapab ofri pestisid anplis ba yon bilding an vit pou grandi plant oswa sant jaden ak gwoup teyat sou bezwen penti anplis. Kèk kominote gen echanj dechè òganize kote yo kapab fè echanj oswa bay sibstans chimik ak dechè danjere.
 • Kite pwodui ki gen materyèl danjere nan bwat orijinal yo, epi pa janm retire etikèt yo sof si bwat la wouye. Ou ta dwe re-pake bwat ki wouye yo, epitou ou ta dwe mete etikèt ladan yo aklè.
 • Pa janm konsève pwodui danjere nan bwat manje.
 • Pa janm melanje sibstans chimik oswa dechè danjere avèk lòt pwodui. Pwodui ki pa ale ansanm, tankou klowòks ak amonyak, ka reyaji, limen dife oswa eksploze.
 • Swiv eksplikasyon fabrikan an pou itilize sibstans chimik kay kòrèkteman.
 • Pa janm fimen pandan w ap itilize sibstans chimik kay.
 • Pa janm itilize espre cheve, pwodui netwayaj, pwodui penti, oswa pestisid toupre yon flanm ki limen (pa egzanp, lanp ki limen lannwit, bouji ki limen, chemine, fou ki boule bwa, elatriye). Menmsi ou ka pa anmezi pou wè yo oswa pou pran sant yo, patikil vapè ki nan lè a kapab pran dife oswa eksploze.
 • Netwaye nenpòt sibstans chimik ki tonbe imedyatman. Itilize mòso twal pou netwaye sibstans chimik ki tonbe. Mete gan ak pwoteksyon pou zye ou. Kite vapè ki nan mòso twal yo evapore deyò, answit jete mòso twal yo lè ou vlope yo nan yon jounal ak lè ou mete yo nan yon sache plastik ki fèmen nan poubèl ou.
 • Jete materyèl danjere yo kòrèkteman. Pote dechè danjere kay ou nan yon pwogram ranmasaj lokal. Kontakte ajans anviwònman oswa ajans dechè solid konte oswa eta kote w ap viv la pou konnen si gen yon pwogram ranmasaj dechè danjere kay nan zòn ou.
 • Afiche nimewo sèvis medikal pou ijans  ak sant kontwòl pwazon toupre tout telefòn yo. Nan yon sitiyasyon ijan, ou ka pa gen tan pou chèche nimewo telefòn enpòtan yo. Nimewo telefòn nasyonal pou kontwòl pwazon se (800) 222-1222.

Pandan yon Ijans Chimik nan Kay

Sòti nan kay la imedyatman si gen yon danje dife oswa eksplozyon. Pa pèdi tan ou ap ranmase atik oswa ap rele depatman ponpye lè ou an danje. Rele depatman ponpye lè ou deyò (yon telefòn selilè oswa telefòn yon vwazen) depi ou an sekirite lwen danje a.

 • Rete nan direksyon kontrè van an lwen kay la pou pa respire vapè toksik.
 • Rekonèt sentòm anpwazònman toksik epi bay repons pou sa tankou:
 • Pwoblèm pou respire
 • Iritasyon zye, po, gòj, oswa aparèy respiratwa
 • Chanjman nan koulè po
 • Maltèt oswa vizyon twoub
 • Vètij
 • Maladrès oswa mank kowòdinasyon
 • Lakranp oswa dyare
 • Si yon moun gen sentòm anpwazònman toksik oswa si moun nan te ekspoze nan yon sibstans chimik kay la, rele sant nasyonal pou kontwòl pwazon nan nimewo 1 (800) 222-1222, epi chèche nenpòt bwat sibstans lan ki disponib fasil pou kapab bay enfòmasyon yo mande yo.
 • Swiv enstwiksyon operatè ijans lan oswa enstriksyon dispatchè a sou fason pou bay premye swen an avèk anpil atansyon. Konsèy ou jwenn sou bwat yo pou bay premye swen an ka pase dat oswa li ka pa apwopriye. Pa bay moun nan anyen nan bouch sof si yon pwofesyonèl medikal di ou pou fè sa.

Apre yon Ijans Chimik nan Kay

 • Jete rad ki te ka kontamine a. Kèk sibstans chimik ka pa lave nèt.

Fason pou Tcheke Kay Ou

Fason pou Tcheke Kay Ou

Genyen pètèt anpil materyèl danjere toupatou lakay ou. Fè yon vizit lakay ou pou wè kote materyèl sa yo ye. Itilize lis sibstans danjere komen kay pou gide ou nan rechèch ou. Depi ou jwenn yon pwodui, tcheke etikèt la, epi fè etap ki nesesè pou asire ou itilize, konsève ak elimine materyèl la dapre eksplikasyon fabrikan an.

Li enpòtan pou konsève sibstans chimik kay nan kote timoun pa kapab jwenn yo. Sonje pwodui tankou bwat flit vid ki gen espre cheve ak deyodoran, vèni zong ak disòlvan vèni zong, ajan netwayaj bòl twalèt ak lasi pou mèb, yo tout tonbe nan kategori materyèl danjere.

PWODUI KAY KI DANJERE

Pwodui Netwayaj

 • Pwodui pou netwaye fou
 • Pwodui pou netwaye kanalizasyon
 • Pwodui netwayaj ak lasi pou bwa ak metal
 • Pwodui netwayaj twalèt
 • Pwodui pou netwaye tib, mozayik ak douch
 • Klowòks (lesiv)
 • Pwodui chimik pou pisin

Pestisid Andedan Kay

 • Espre ak pyèj pou foumi
 • Espre ak pyèj pou ravèt
 • Pwodui ak chanpou pou pouse pis ak
 • Espre pou pinèz
 • Ensektisid pou plant kay
 • Pwodui pou pouse papiyon lannwit
 • Pwazon ak pyèj pou sourit ak rat

Pwodui pou Machin

 • Lwil motè
 • Aditif pou gaz
 • Pwodui netwayaj kabiratè ak enjeksyon konbistib
 • Likid frigorijèn klimatizasyon
 • Likid estatè
 • Batri machin
 • Lwil transmisyon ak lwil fren
 • Antijèl

Materyèl Atelye/Penti

 • Adeziv ak lakòl
 • Pwodui pou grate mèb
 • Penti abaz lwil oswa penti lake
 • Tenti ak poli
 • Dilyan penti ak terebantin
 • Pwodui pou dekole ak grate penti
 • Sibstans chimik fotografik
 • Pwodui fiksatè ak lòt sòlvan

Pwodui pou Pelouz ak Jaden

 • Pwodui pou detwi move zèb
 • Pwodui pou touye ensèk
 • Fonjisid/pwodui pou pwoteje bwa

Lòt materyèl chimik

 • Batri
 • Tèmosta oswa tèmomèt ki gen mèki
 • Anpoul fliyoresan
 • Randui twotwa

Lòt Pwodui Flamab

 • Tank gaz pwopàn ak lòt silend gaz konprime
 • Kewozèn
 • Lwil chofaj kay
 • Konbistib dizèl
 • Gaz/melanj konbistib
 • Lwil brikè

Piblikasyon FEMA

Ijans ChimikDokiman long ki dekri danje sibstans chimik kay ak sa pou fè nan yon ijans. Disponib sou Entènèt nan sitwèb: http://www.redcross.org/prepare/disaster

SITWÈB KI ASOSYE

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon tònad ak sou fason pou konnen resous disponib yo:

Last Updated: 08/04/2017