Personnel in Hazmat Suits

Menas Chimik

Ajan chimik yo se vapè, flit, likid ak solid pwazon ki gen efè toksik sou moun, bèt oswa plant. Yo kapab degaje nan bonm oswa avyon, bato ak machin kapab flite yo. Yo kapab itilize kòm likid pou kreye yon danje pou moun ak anviwònman an. Kèk ajan chimik ka san odè ak san gou. Yo kapab gen yon efè imedyat (ant yon kèk segonn ak kèk minit), oswa yo kapab gen yon efè ki pran tan (2 a 48 èdtan). Menmsi ajan chimik yo ka touye moun, yo difisil pou distribiye nan konsantrasyon danjere yo. Lè ajan yo deyò yo disparèt rapid. Li difisil tou pou pwodui ajan chimik yo.

Yon atak chimik kapab vini san avètisman. Siy yon degajman chimik gen ladan moun ki gen pwoblèm pou respire; moun gen iritasyon nan zye; moun pèdi kowòdinasyon; moun gen kèplen; oswa moun santi brili nan nen, gòj ak poumon. Epitou, prezans anpil ensèk oswa zwazo ki mouri ka endike yon degajman jan chimik.

Anvan yon Menas Chimik

Yon foto epwouvèt ki gen likid.

Sa ou ta dwe fè pou prepare pou yon menas chimik:

 • Prepare yon Twous Rezèv pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè. Epitou mete ladan:
  • Yon woulo adeziv twal ak sizo.
  • Plastik pou pòt, fenèt ak bouch ayerasyon pou chanm kote w ap pran abri anplas. Pou pa pèdi tan enpòtan pandan on ijans, pran mezi davans epi koupe bach plastik pou chak ouvèti.
 • Fè yon Plan Fanmi pou Ijans ou. Fanmi ou ka pa ansanm lè gen yon katastwòf, poutèt sa li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka gen yon ijans.
  • Planifye kote fanmi ou ap reyini, andedan ak deyò katye imedyat ou.
  • Li ka pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la ka nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
  • Ou ka vle chèche enfòmasyon tou sou plan pou ijans kote manm fanmi ou yo pase tan yo: travay, gadri ak lekòl. Si pa gen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
  • Ou dwe konnen sistèm avètisman ak plan katastwòf kominote ou.
  • Fè travayè sosyal ak founisè sèvis gadri yo konnen plan ou.
  • Fè plan pou bèt kay ou.
  • Chwazi yon chanm andedan pou pran abri, pito yon chanm ki pa gen fenèt epi ki nan etaj pi wo a.

Pandan yon Menas Chimik

Sa ou ta dwe fè nan yon atak chimik:

 • Eseye defini zòn ki afekte a oswa kote sibstans chimik lan sòti prese-prese, si li posib.
 • Pran mezi imedyat pou deplase.
 • Si sibstans chimik lan andedan bilding kote ou ye a, sòti nan bilding nan san ou pa pase nan zòn ki kontamine a, si li posib.
 • Si ou pa kapab sòti nan bilding nan oswa si ou pa kapab jwenn lè ki pwòp san ou pa pase nan zòn kote ou remake siy yon atak chimik, li kapab pi bon pou ale lwen nan limit ou kapab rive epi pou pran abri anplas.

Si yo mande ou pou rete lakay ou oswa nan bilding ki gen biwo ou, ou ta dwe:

 • Fèmen pòt ak fenèt yo, epi fèmen tout ayerasyon, tankou founo, è-kondisyone, bouch ayerasyon, ak vantilatè yo.
 • Chèche abri nan yon chanm andedan, epi pote twous rezèv pou katastwòf ou.
 • Bouche chanm nan avèk adeziv twal ak bach plastik.
 • Kote radyo pou jwenn enstriksyon otorite yo.

Si ou bloke oswa si ou toupre yon zòn ki kontamine, ou ta dwe:

 • Deplase imedyatman nan yon direksyon kontrè van an parapò avèk sous la.
 • Chèche abri vit otank posib.
 • Si ou deyò, deside vit ki fason ki pi rapid pou jwenn lè pwòp. Konsidere si ou kapab sòti nan zòn nan oswa si ou ta dwe ale andedan bilding ki pi pre a epi pou pran abri anplas.

Apre yon Menas Chimik

Dekontaminasyon nesesè nan kèk minit apre ou fin ekspoze pou diminye konsekans yo nèt sou sante ou. Pa kite sekirite yon abri pou ale deyò pou ede lòt moun jouk lè otorite yo anonse pa gen pwoblèm pou sa.

Yon moun ki afekte nan yon ajan chimik bezwen swen medikal imedyat yon pwofesyonèl. Si èd medikal pa disponib imedyatman, dekontamine tèt ou, epi bay èd pou dekontamine lòt moun yo.

Gid dekontaminasyon an prezante konsa:

 • Pran anpil-anpil prekosyon lè w ap ede lòt moun ki te ekspoze nan ajan chimik yo.
 • Retire tout rad ou ak lòt bagay ki gen kontak avèk kò a. Nòmalman ou ta dwe koupe rad ki kontamine ou retire sou tèt ou pou evite kontak avèk zye, nen ak bouch ou. Mete rad ak atik kontamine yo nan yon sache plastik epi bouche sache a. Dekontamine men ou avèk savon ak dlo. Retire linèt oswa vè-kontak. Mete linèt la nan yon plato ki gen klowòks kay pou dekontamine yo, epi answit rense ak seche yo.
 • Flòch zye ou avèk dlo.
 • Lave figi ou ak cheve ou dousman avèk savon ak dlo anvan ou rense yo nèt avèk dlo.
 • Dekontamine lòt zòn kò a ki te posib pou kontamine. Seche men ou (pa ni fwote ni grate yo) avèk yon twal ki tranpe nan dlo savon, epi rense men ou avèk dlo pwòp.
 • Mete rad ki pa kontamine. Rad ou mete nan tiwa oswa plaka yo gen chans pou yo pa kontamine.
 • Ale nan yon sant medikal pou tès depistaj ak tretman pwofesyonèl.

Piblikasyon

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon menas chimik ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans yo gouvènman eta ak gouvènman lokalkreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstwiksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Last Updated: 08/04/2017