Mwa Preparasyon Nasyonal

Mwa septanm sa a, Mwa Preparasyon Nasyonal (National Preparedness Month, NPM) pral konsantre sou planifikasyon, avèk yon tèm prensipal “Katastwòf Pa Planifye Davans. Ou Kapab.”

Nou ta dwe fè aksyon pou prepare! Nou pral kapab ede sekouris yo nan kominote nou an. Pou ede sekouris nan kominote nou an, lè nou ba yo fòmasyon sou fason pou yo reponn pandan yon ijans ak sou sa pou yo fè lè gen katastwòf — kote n ap viv, travay ak vizite. Objektif NPM se pou ogmante kantite total moun fanmi ak kominote ki angaje nan aksyon preparasyon nan kay, travay biznis, lekòl ak espas adorasyon.

Fason pou itilize Pwogram sa a.

Pwogram Medya Sosyal Mwa Nasyonal Preparasyon an gen ladan maketing kle ak mesaj sou preparasyon pou enprime oswa pou divilge nan kanal medya sosyal ou yo pandan tout mwa septanm nan ak apre. Swa kopye mesaj yo dirèkteman oswa adapte yo pou kontakte oditwa ou.

Tèm chak semèn pou ane 2017

 • Semèn 1:  1-9  septanm                        Fè yon Plan pou tèt ou, fanmi ou ak Zanmi ou
 • Semèn 2:  10-16 septanm                     Planifye pou Ede Vwazen ou ak Kominote ou
 • Semèn 3:  17-23 septanm                     Pratike epi Kontinye devlope Plan ou yo
 • Semèn 4:  24-30 septanm                     Patisipe! Patisipe nan yon Pi Gwo Bagay

Hashtags ak Emoji

 • #NatlPrep
 • #PlanAhead

Grafik, Videyo ak Lyen Asosye

Tcheke konsèy ak lide nou yo pou ankouraje preparasyon an. Pou genyen mesaj ki pi enteresan, atache grafik ki nan gwosè nòmal pou sèten platfòm medya sosyal (pa egzanp, Twitter, Facebook). 

Kontni Medya Sosyal

Ou kapab itilize kontni sa a nan anpil kalite kanal medya sosyal epi li gen mwens pase 140 karaktè. 

Semèn 1:  1-9 septanmFè yon Plan pou Tèt ou, Fanmi ou ak Zanmi ou

Kontni Medya Sosyal

 • Katastwòf yo pa planifye davans. Ou kapab. Fè yon plan pou ijans jodi a. https://www.ready.gov/ht/make-a-plan  #PlanAhead #NatlPrep
 • Preparasyon fanmi an pou yon ijans se yon aktivite ki senp menm jan ak yon konvèsasyon pandan dine. Kòmanse avèk kèk ti konsèy sou sitwèb https://www.ready.gov/ht  #NatlPrep
 • Telechaje yon aplikasyon pou voye tèks angwoup, yon fason pou tout manm ekip ou kapab an kontak anvan, pandan ak apre yon ijans. #NatlPrep
 • Pratike evakyasyon nan vwati avèk bèt kay ou yo, yon fason pou yo kapab alèz si ou bezwen deplase nan yon ijans. #NatlPrep
 • Katastwòf yo pa #Planifye Davans, men ou kapab.  Telechaje aplikasyon @fema ki gen alèt pou apeprè 5 kote: www.fema.gov/mobile-app #NatlPrep
 • Asire ou konnen sa kontra asirans ou garanti anvan yon ijans: www.fema.gov/national-flood-insurance-program #NatlPrep
 • Enskri pou alèt ijans lokal nan zòn ou lè ou fè rechèch sou entènèt. #PlanAhead #NatlPrep

Semèn 2:  10-16 septanmPlanifye pou Ede Vwazen Ou ak Kominote Ou

 • Aprann soukonpetans ou bezwen yo pou ede tèt ou ak lòt moun Jiskaske èd kapab rive.
 • Pran fòmasyon Jiskaske Èd Rive.
 • Voye je sou vwazen ou yo.
 • Pale avèk Konpayi Elektrisite ou sou sekirite sèvis piblik.                         
 • Nan Jou Nasyonal Prepareathon ki se vandredi 15 septanm, òganize yon aktivite.

Kontni Medya Sosyal

 • Antre nan yon pwogram #CERT lokal se yon bon jan fason pou remèt sa ou te resevwa a. Jwenn yon ekip ki pi pre ou epi #sèvi kòm volontè ladan jodi a! www.ready.gov/cert #NatlPrep
 • Pa rete tann pwochen ijans la pou patisipe, kòmanse jodi a menm: www.ready.gov/citizen-corps #NatlPrep
 • Èske ou konnen? Fòmasyon @fema's sou entènèt pou ede kominote ou prepare. Pran fòmasyon yo jodi a: http://bit.ly/29VKBfU #NatlPrep
 • Prèske mwatye Ameriken espere konte sou vwazen yo apre yon katastwòf. Planifye jodi a: www.ready.gov/volunteer #NatlPrep
 • #PPrepareAthon kapab ede kominote ou dekouvri aktivite pou kenbe ou menm ak vwazen ou yo ansekirite: www.ready.gov/prepare  #NatlPrep
 • Planifye yon aktivite #preparasyon pou kominote ou. Jwenn gid planifikasyon yo GRATIS nan #PrepareAthon: http://bit.ly/29Kjc0Q #NatlPrep
 • Vwazen ou ka gen konte sou ou pandan yon ijans. Èske w ap pare: http://bit.ly/29S1giS  #NatlPrep
 • Èske ou konnen sa pou fè lè gen yon ijans? Aprann 5 aksyon enpòtan ou kapab fè pou sove lavi yon moun #UntilHelpArrives la a: https://www.ready.gov/until-help-arrives #NatlPrep
 • DYK: Apre yon ijans, pa gen pwoblèm pou retire moun ki pran chòk yo nan danje k ap rive. Aprann kijan ou kapab ede #UntilHelpArrives la a: https://www.ready.gov/until-help-arrives #NatlPrep

Semèn 3:  17-23 septanmPratike epi Kontinye Devlope Plan Ou yo

 • Ranpli yonTwous Premye Sekou Finansye pou Ijans(EFFAK)
 • Konsève epay pou ijans pou itilize sizoka gen yon ijans
 • Patisipe nan yon egzèsis pou ijans
 • Konnen kijan pou jwenn resous kominotè yo (pa egzanp abri, bank alimantè)

Kontni Medya Sosyal

 • Ki dokiman enpòtan ou ta dwe genyen nan twous ijans ou? Twous Premye Sekou Finansye pou Ijans lan eksplike yo tout: https://go.usa.gov/xNhp6 #NatlPrep
 • Kijan w ap peye bòdwo ou yo si gen yon katastwòf? Katastwòf yo pa planifye davans, ou kapab: www.ready.gov/financial-preparedness #NatlPrep
 • Konsève epay pou ijans ou sizoka gen yon katastwòf. #PlanAhead #NatlPrep
 • Èske ou konnen kijan pou jwenn resous kominotè yo kote w ap viv la? Chèche sou entènèt jodi a. #NatlPrep
 • Fè kèk kopi dijital dokiman enpòtan yo epi sovgade yo nan cloud oswa aplikasyon telefòn selilè ki pwoteje sizoka gen yon katastwòf. #PlanAhead #NatlPrep
 • Gen omwen yon kantite medikaman pou yon semèn. #NatlPrep
 • Kontra asirans pou Inondasyon yo gen yon peryòd 30 jou pou tann anvan yo vin anvigè. Planifye kounye a pou inondasyon www.floodsmart.gov #PlanAhead #NatlPrep

Semèn 4: 24-30 septanmEnplike! Patisipe nan yon Pi Gwo Bagay 

Kontni Medya Sosyal

 • Patisipe epi pataje enfòmasyon sou preparasyon an nan kominote, òganizasyon relijye ou, biznis ou ak plis lòt: https://www.ready.gov/ht #PlanAhead #NatlPrep
 • Asire kanpis ou se yon #Kanpis ki Prè e ki prepare pou tout kalite ijans. Patisipe: www.ready.gov/campus #NatlPrep
 • Fè biznis lokal ou enskri pou yon sesyon enfòmasyon sou Preparasyon Biznis. Katastwòf yo pa planifye davans, ou kapab! www.ready.gov/ht #NatlPrep

Last Updated: 08/22/2017