Space Nebula

Metewoloji Espasyal

Tèm "metewoloji espasyal" vle di kondisyon varyab (ki ka chanje) nan solèy ak nan lespas ki kapab enfliyanse pèfòmans teknoloji nou itilize sou Latè.

Metewoloji espasyal ki ekstrèm kapab pètèt lakòz domaj nan enfrastrikti enpòtan – sitou rezo elektrik – sa ki montre kijan li enpòtan pou nou prepare.

Aprann Metewoloji Espasyal

solar flare in spacePou kapab pwoteje moun ak sistèm ki ta ka nan risk nan efè metewoloji espasyal, nou bezwen konprann kòz metewoloji espasyal.

Solèy la se sous prensipal metewoloji espasyal. Eklatman estrikti plasma ak chan mayetik toudenkou nan atmosfè solèy la ki rele ejeksyon mas kowonal (CME) ansanm avèk eklatman radyasyon, oswa eripsyon solè toudenkou, tout bagay sa yo lakòz metewoloji espasyal afekte isit la sou Latè. Metewoloji espasyal kapab pwodui chan mayetik k ap lakòz gwo-gwo kouran pase nan fil yo, deranje liy kouran yo, epi menm lakòz blakawout jeneral. Move metewoloji espasyal pwodui tou patikil enèji solè, ki kapab domaje satelit ki sèvi pou kominikasyon komèsyal, pozisyònman global, rasanblaj ransèyman, ak previzyon metewolojik.

Tanpèt jewo-mayetik ki pi fò nan rekò se Carrington Event out-septanm 1859, ki pote non astwonòm britanik Richard Carrington. Pandan evènman sa a, liy telegraf yo te boule nan fil kouran, teknisyen yo te pran chòk, epi papye telegram yo te pran dife; epi Northern Lights (patikil ki gen chaj elektrik nan solèy la ki antre nan atmosfè Latè) te vizib pi plis nan sid Kiba ak Awayi.

Te gen yon lòt evènman metewoloji espasyal nan dat 13 mas 1989; yon tanpèt jewo-mayetik puisan te lakòz yon gwo blakawout nan Kanada ki te kite sis (6) milyon moun san elektrisite pandan 9 èdtan. Dapre North American Electric Reliability Corporation (NERC), eripsyon an te deranje transmisyon kouran elektrik la nan estasyon pwodiksyon Hydro Québec, epi li te menm fonn kèk transfòmatè nan New Jersey. Men, NASA te fè konnen metewoloji espasyal ane 1989 la pa t pre avèk menm echèl la avèk evènman Carrington.

Previzyon Metewoloji Espasyal

Yo bay sèvis previzyon metewoloji espasyal Ozetazini sitou nan Sant Previzyon Metewolojik Espasyal NOAA (SWPC) ak nan U.S. Air Force's (USAF) Weather Agency (AFWA), ki travay nan tèt ansanm pou satisfè bezwen kominote itilizatè sivil ak militè. SWPC eksplwate plizyè kalite sous done, nan lespas ak sou tè, pou bay previzyon, siveyans, avètisman, alèt ak rezime pwodui metewoloji espasyal operasyonèl pou itilizatè sivil ak komèsyal.

Anvan

Anvan gen Metewoloji Espasyal

Metewoloji espasyal kapab gen yon enpak tou teknoloji avanse ki gen yon konsekans dirèk sou lavi toulejou nou. Domèn prensipal enkyetid la ap pi souvan rezo enèji elektrik nasyon nou an. Teritwa nò yo pi fasil pou pran efè sa yo pase zòn sid ki lwen yo. Anjeneral, blakawout akòz metewoloji espasyal se evènman ki ra anpil, men prèv yo montre kapab gen gwo efè. Blakawout sa yo ka gen efè yo youn apre lòt, sa k ap lakòz:

 • Pèt dlo ak sistèm distribisyon dlo
 • Pèt manje ak medikaman ki ka gate
 • Pèt chofaj/è-kondisyone ak sistèm ekleraj elektrik
 • Pèt sistèm enfòmatik, sistèm telefòn, ak sistèm kominikasyon (tankou deranjman nan vòl konpayi avyon, rezo satelit ak sèvis GPS)
 • Pèt sistèm transpò piblik
 • Pèt sistèm distribisyon kabiran ak gazodik
 • Pèt tout sistèm elektrik ki pa gen enèji pou sipò

Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou. Men kèk lòt etap ou kapab fè:

 • Plen resipyan plastik avèk dlo, epi mete yo nan frijidè ak frizè si gen espas. Kite apeprè yon pous espas andedan chak, paske dlo a ap vin pi plis lè li konjle. Dlo ki refwadi oswa konjle a ap ede kenbe manje a frèt pandan yon blakawout pou yon ti tan.
 • Sonje ou kapab konsève pifò medikaman ki bezwen refrijerasyon nan yon frijidè ki fèmen pandan plizyè èdtan san pwoblèm. Si ou pa sèten, kontakte doktè ou oswa famasyen ou.
 • Kite tank gaz vwati ou plen a omwen mwatye, paske estasyon gaz yo depannde kouran elektrik pou fonksyone ponp yo.
 • Konnen kote levye deseraj manyèl ouvèti pòt garaj elektrik ou ye, ak fason pou opere li. Pòt garaj yo kapab lou, kidonk konnen ou ka bezwen èd pou leve li.
 • Kenbe yon kle kay ou sou ou si ou itilize garaj la kòm premye mwayen pou antre lakay ou, sizoka pòt garaj la p ap louvri.
 • Konsève batri siplemantè pou telefòn ou yon kote ki pwoteje, oswa achte yon chajè ki fonksyone avèk enèji solè oswa yon chajè ki gen manivèl. Chajè sa yo se bon zouti pou ijans pou kenbe òdinatè pòtatif ou ak lòt ti aparèy elektwonik travay sizoka gen yon blakawout. Si ou posede yon vwati, achte yon chajè telefòn pou vwati paske ou kapab chaje telefòn ou si pa gen kouran lakay ou.
 • Si ou gen yon liy telefòn tradisyonèl (ki pa bann laj oswa VOIP), kenbe omwen yon reseptè ki pa san fil lakay ou paske l ap travay menmsi ou pa gen kouran.
 • Prepare yon fèy kontak pou fanmi ou. Fèy kontak sa a ta dwe gen ladan omwen yon kontak deyò vilaj la ki ka pi pa kapab kontakte manm fanmi yo nan yon ijans.
 • Fè kopi sipò done ak enfòmasyon dijital enpòtan yo, otomatikman si li posib, oswa omwen chak semèn.
Echèl Metewoloji Espasyal

Echèl Metewoloji Espasyal NOAA rapòte twa (3) kategori efè solèy. Echèl sa yo kominike metewoloji espasyal nan moman ak pou pidevan. Echèl metewoloji espasyal NOAA yo sanble avèk Echèl Saffir-Simpson pou Van Ouragan, pi yo asosye avèk evènman metewoloji espasyal avèk efè posib yo sou sistèm teknolojik yo. Jan sa endike nan tablo ki anba la a, echèl yo dekri twoub anviwònman pou twa (3) kalite evènman: Tanpèt Jewo-Mayetik (echèl G), Tanpèt Radyasyon Solè (echèl S), ak Blakawout Radyo (echèl R). Echèl yo nimewote nivo, ki sanble pou ouragan, tònad ak tranblemanntè ki transmèt gravite yo.

DESKRIPSYON ESPAS METEWOLOJI ESPASYAL MINÈ -- EKSTRÈM
Tanpèt Jewo-Mayetik: twoub nan chan jewo-mayetik akòz rafal ki nan van solèy k ap soufle sou Latè. G1 G2 G3 G4 G5
Tanpèt Radyasyon Solè: nivo radyasyon wo ki genyen lè kantite patikil enèjetik yo ogmante. S1 S2 S3 S4 S5
Blakawout Radyo: twoub nan iyonosfè a akòz emisyon reyon X (iks) ki sòti nan Solèy la. R1 R2 R3 R4 R5

 

NÒT: Gwo majorite evènman nivo "5" yo p ap lakòz gwo domaj nan rezo elektrik la. Anmwayèn, Latè afekte nan tanpèt apeprè kat (4) fwa pandan sik solè 11 ane, kidonk anpil gwo tanpèt te afekte sipèfisi tè ki plante a depi Tanpèt Carrington avèk enpak ki mwen enpòtan.

Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou Entènèt nan Echèl Metewoloji Espasyal NOAA.

Konnen Tèm yo

Siveyans itilize pou fè previzyon aktivite jewo-mayetik pou anpil tan.

Avètisman itilize pou ogmante nivo alèt piblik la selon yon previzyon ki endike pral gen yon evènman metewoloji espasyal.

Alèt yo endike obsèvasyon kondisyon yo, ki endike nan avètisman yo, depase yon limit yo te detèmine davans oswa yon evènman metewoloji espasyal deja kòmanse.

Alèt Metewoloji Espasyal

Ou kapab jwenn alèt sou metewoloji espasyal nan Sant Previzyon Metewoloji Espasyal/NOAA oswa enskri imèl ou pou resevwa alèt, avètisman, siveyans, previzyon, ak rezime nan imèl nan moman y ap bay yo.

Pandan

 • Swiv mezi pou konsève enèji pou itilize mwens kouran elektrik otank posib, sa ki kapab ede konpayi enèji yo evite enpoze blakawout nan wotasyon pandan peryòd lè rezo elektrik la an danje.
 • Swiv enstriksyon yo bay nan Sistèm Alèt pou Ijans (EAS) avèk anpi prekosyon.
 • Dekonekte aparèy elektrik yo si ofisyèl lokal yo ba ou enstriksyon pou fè sa.
 • Pa itilize telefòn nan sof si li nesesè toutbon, pandan sitiyasyon ijans yo pou kenbe liy yo lib pou anplwaye ijans yo kapab amelyore repons yo.

Apre

Jete manje ki pa bon:

 • Jete nenpòt manje ki te ekspoze nan yon tanperati 40° F (4° C) oswa pi gwo pandan 2 èdtan oswa plis oswa ki gen yon odè, koulè oswa teksti dwòl. Lè ou pa sèten, jete manje a!
 • Pa janm goute manje oswa pa janm kwè nan aparans oswa odè a pou detèmine sekirite sanitè manje a. Kèk manje ka sanble ak santi bon, men yo te nan tanperati nòmal twò long, bakteri ki lakòz maladi moun pran nan manje kapab kòmanse devlope nan manje a byen vit. Kèk kalite bakteri pwodui toksin ki pa kapab detwi lè ou kwit manje a.
 • Si manje ki nan frizè a pi frèt pase 40° F epi si li gen kristal glas sou li, ou kapab mete li nan frizè ankò.
 • Si ou pa sèten manje frèt ase, pran tanperati li avèk yon tèmomèt manje.

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon

Sitwèb Asosye

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans gouvènman eta a ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Last Updated: 08/04/2017