Image of cars caught in a landslide

Glisman Tè ak Ekoulman Debri

Ka gen glisman teren nan tout eta ak teritwa Etazini, epi yo kapab fèt akòz plizyè kalite faktè tankou tranblemanntè, tanpèt, eripsyon vòlkan, dife ak lè moun fè chanjman nan teren. Glisman teren kapab fèt vit, souvan avèk yon ti preyavi, epitou pi bon fason pou prepare se chèche enfòmasyon sou chanjman ki nan ak toutotou kay ou ki ta kapab siyale yon glisman teren gen chans pou rive.

Nan yon glisman teren, mas wòch, tè oswa debri ap desann yon pant. Debri ak ekoulman labou se rivyè wòch, tè, ak lòt debri ki satire avèk dlo. Yo devlope lè dlo a anpile vit nan tè a, pandan gwo presipitasyon oswa nèj ki fonn vit, chanjman tè a an yon ekoulman rivyè labou oswa "gachi." Yo kapab koule vit, frape avèk ti avètisman oswa san avètisman nan gwo vitès. Yo kapab deplase tou yon distans plizyè mil apati sous yo, pou gwosi nan dimansyon pandan y ap pran pyebwa, woche, vwati ak lòt materyèl.

Kapab gen pwoblèm glisman teren akòz move jesyon teren, sitou nan montay, kanyon ak rejyon lakòt yo. Nan zòn ki boule nan dife forè ak dife ti pyebwa, yon pi piti limit presipitasyon ka lakòz glisman teren yo. Zonaj pou itilizasyon teren, enspeksyon pwofesyonèl ak bon jan plan kapab diminye nèt anpil pwoblèm glisman teren, ekoulman labou ak ekoulman dekri.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Anvan

Anvan yon Glisman Teren

Bagay ki anba la yo se bagay ou kapab fè pou pwoteje tèt ou, fanmi ou ak byen ou kont konsekans yon glisman teren oswa ekoulman debri:

 • Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Prepare pou glisman teren lè ou swiv bon jan pwosedi pou itilizasyon teren - pa bati kay toupre pant apik oswa toupre tèt montay, toupre wout ki gen drenaj oswa toutolon vale ki gen ewozyon natirèl.
 • Vin abitye ou avèk teren ki nan zòn ou. Chèche konnen si ekoulman debri te fèt nan zòn ou. Pou fè sa, kontakte otorite lokal yo. Pant kote ki te genyen ekoulman dekri lontan kapab gen menm bagay la pidevan.
 • Chèche jwenn yon evalyasyon teren pwopriyete ou.
 • Konsilte yon pwofesyonèl pou jwenn konsèy ak mezi prekosyon apwopriye pou lakay ou oswa pou biznis ou, tankou rakò fleksib, ki kapab reziste pi byen pou kase.
 • Pwoteje pwopriyete ou. Pou fè sa, plante nan tè ki sou pant yo, epi bati miray sipò.
 • Nan zòn ekoulman labou yo, bati kanal oswa miray devyasyon pou dirije ekoulman an toutotou bilding yo. Men, sonje si ou bati miray yo pou detounen ekoulman debri ak ekoulman tè sou pwopriyete vwazen, ou ka responsab pou peye pou domaj yo.
 • Si ou nan risk nan yon glisman teren, pale avèk ajan asirans ou. Ekoulman debri yo ka garanti nan kontra asirans pou inondasyon nan Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon (NFIP).
Rekonèt Siy Avètisman Glisman Teren
 • Chanjman fèt nan peyizaj ou tankou modèl drenaj dlo loraj sou mouvman teren ki gen pant (sitou kote ekoulman dlo a ale), ti glisman teren, ekoulman oswa pyebwa k ap panche ofi-amezi.
 • Pèt oswa fenèt kole oswa kwense pou premye fwa.
 • Nouvo fant parèt nan plat, mozayik, brik oswa fondasyon yo.
 • Miray deyò, santye, oswa eskalye kòmanse detache nan bilding nan.
 • Fant yo k ap devlope ak elaji dousman parèt nan tè oswa sou zòn ki asfalte tankou lari oswa twotwa.
 • Liy Sèvis piblik anba tè pete.
 • Tè gonfle parèt nan baz yon pant.
 • Dlo pete nan sifas tè nan nouvo kote.
 • Kloti, miray pwoteksyon, poto limyè, oswa pyebwa ap panche oswa bouje.
 • Yon son gwondman lejè ki ogmante nan volim fasil pou remake lè glisman teren an toupre pou fèt.
 • Tè a panche an pant nan yon direksyon, epi li ka kòmanse chanje nan direksyon sa a anba pye ou.
 • Son ou pa abitye tande, tankou pyebwa k ap fann oswa woche k ap frape ansanm, ta ka endike debri k ap bouje.
 • Ou kapab remake asfalt ki tonbe, labou, wòch ki tonbe, ak lòt endikasyon posib ekoulman debri lè w ap kondi (ranblè sou bò wout yo sitou kapab ekspoze nan glisman teren).

Pandan

Pandan yon Glisman Teren

 • Pandan yon move tan, rete vijilan ak reveye. Anpil moun mouri nan glisman teren yo pandan y ap dòmi.
 • Koute estasyon nouvèl lokal nan yon radyo ki fonksyone avèk pil pou jwenn avètisman sou gwo presipitasyon.
 • Koute son ou pa abitye tande ki ta ka endike mouvman debri, tankou pyebwa k ap fann oswa woche k ap frape ansanm.
 • Retire kò ou nan trajektwa yon glisman teren oswa ekoulman debri san pèdi tan. Danje ki nan yon ekoulman labou ap ogmante toupre kanal kouran dlo epi avèk gwo lapli k ap tonbe san rete. Ekoulman labou a kapab deplase pi vit pase ou kapab mache oswa kouri. Gade pa anwo anvan ou travèse yon pon, epi pa travèse pon an si yon ekoulman labou ap rive.
 • Evite vale rivyè ak zòn ki gen altitid ba.
 • Si ou toupre yon kouran dlo oswa yon kanal dlo, montre ou vijilan pou nenpòt ogmantasyon oswa diminisyon nan ekoulman dlo a sanzatann, epitou remake si dlo ki klè a ap chanje pou vin yon dlo labou. Chanjman sa yo ka vle di gen aktivite ekoulman dekri pa anwo, kidonk prepare ou pou deplase vit.
 • Woule kò ou tankou yon boul sere epi pwoteje tèt ou si li pa posib pou sove kò ou.

Apre

Apre yon Glisman Teren

 • Ale nan yon abri piblik yo bay si yo te di ou pou deplase, oswa si ou santi ou pa gen sekirite pou rete lakay ou. Voye tèks SHELTER + Kòd postal ou nan 43362 (4FEMA) pou jwenn abri ki pi pre nan zòn ou (egzanp: shelter 12345).
 • Rete lwen zòn ki gen glisman teren an. Ka gen danje pou lòt glisman teren.
 • Koute radyo oswa televizyon lokal pou jwenn dènye enfòmasyon sou ijans lan.
 • Siveyans pou inondasyon, ki ka genyen apre yon glisman teren oswa ekoulman debri. Inondasyon yo pafwa vini apre glisman teren ak ekoulman debri paske toulède ka kòmanse nan menm evènman an.
 • Tcheke si gen moun ki pran chòk oswa ki bloke toupre glisman teren an, san ou pa antre nan zòn dirèk kote gen glisman teren an. Voye sekouris yo nan zòn kote moun yo ye a.
 • Chèche epi rapòte liy sèvis piblik ki kase ak wout ak chemennfè ki domaje ba otorite apwopriye. Si ou rapòte danje posib yo sa ap fè yo fèmen sèvis piblik yo san pèdi tan, pou anpeche lòt danje ak lòt chòk sou moun.
 • Tcheke fondasyon bilding nan, chemine a, ak teren ki toupre a pou wè si gen domaj. Domaj nan fondasyon, nan chemine, oswa nan teren ki toupre a ka ede ou evalye sekirite zòn nan.
 • Re-plante tè ki domaje a san pèdi tan paske ewozyon ki fèt akòz kouvèti tè ki pèdi a kapab lakòz inondasyon sanzatann ak lòt glisman teren nan yon tan ki pa lwen.
 • Chèche konsèy yon espè jewo-teknik pou evalye danje glisman teren yo oswa pou deziyen teknik koreksyon pou diminye risk pou gen glisman teren. Yon pwofesyonèl ap kapab ba ou konsèy sou pi bon fason pou evite oswa redui risk pou glisman teren, san kreyasyon lòt danje.

Plis Enfòmasyon

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon ijans glisman teren oswa ekoulman debri ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

KOUTE OFISYÈL LOKAL YO

Aprann kichòy sou plan pou ijans gouvènman eta a ak gouvènman lokal. Ikreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Last Updated: 08/04/2017