Image of parched earth

Sechrès

Prèske chak pati nan peyi nou an gen peryòd rediksyon presipitasyon. Si nou planifye pou sechrès, lè sa a nou kapab jwenn avantaj anpil ane nòmal oswa anpil ane lapli epi nou pa kapab rive nan ane sechrès yo san nou pa prepare.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Anvan

Estrateji pou preparasyon pou sechrès konsantre sitou sou konsèvasyon dlo. Fè pratik sa yo vin yon pati nan lavi chak jou ou, epi ede konsève resous enpòtan sa a.

Konsèy pou Konsève Dlo Andedan Kay ou Anvan yon Sechrès

JENERAL

 • Pa janm vide dlo nan kanalizasyon an lè ka gen yon lòt itilizasyon pou li. Pa egzanp, itilize li pou wouze plant andedan yo oswa jaden an.
 • Repare tiyo k ap degoute yo. Pou fè sa, ranplase wondèl yo. Yon gout dlo chak segonn ap gaspiye 2,700 galon dlo chak ane.
 • Tcheke tout plonbri a pou dlo k ap degoute, epi fè yon plonbye repare nenpòt dlo k ap degoute.
 • Re-ekip tout wobinè kay la. Pou fè sa, enstale ayeratè ki gen rediktè debi.
 • Enstale yon aparèy chofaj ki bay dlo cho imedyat nan evye ou.
 • Izole tiyo dlo ou pou diminye pèt chalè, epi pou evite yo kase.
 • Enstale yon sistèm adousisman dlo sèlman lè mineral ki nan dlo a ta ka domaje tiyo ou yo. Fèmen adousisè a lè ou an vakans.
 • Chwazi aparèy menaje ki pi rantab nan enèji ak dlo.

TWALÈT

 • Anvizaje achte yon twalèt volim ba ki itilize mwens pase yon mwatye dlo ansyen modèl yo. Nòt: Nan anpil zòn, lalwa egzije pou itilize inite volim ba yo.
 • Enstale yon aparèy deplasman twalèt pou redui nan kantite dlo ki nesesè pou floche li. Mete yon krich plastik dlo ki mezire yon galon nan rezèvwa a pou deplase ekoulman twalèt la (pa itilize yon brik, li ka fonn epi li ka lache pyès yo, sa ki ka lakòz domaj nan pati andedan yo). Asire enstalasyon an pa nuizib pou pati k ap opere yo.
 • Ranplase tèt douch la avèk yon vèsyon debi ki fèb anpil.

KUIZIN

 • • Kòmanse yon pil konpòs kòm yon lòt metòd pou elimine dechè manje oswa senpleman jete manje yo nan fatra. (Eliminasyon dechè nan evye kuizin nan bezwen anpil dlo pou li opere kòrèkteman).

Konsèy pou Konsève Dlo Deyò Kay ou Anvan yon Sechrès

JENERAL

 • Tcheke ponp pi ou chak peryòd tan. Si ponp lan louvri ak fèmen otomatikman pandan ou p ap itilize dlo a, ou gen yon fuit.
 • Plante zèb endijèn ak/oswa zèb, vejetasyon, ti pyebwa ak pyebwa ki tolere sechrès. Depi plant yo grandi, sa ki adapte avèk klima lokal ou pa bezwen dlo souvan, epi anjeneral yo siviv nan yon peryòd sèch san awozaj. Ti plant yo bezwen mwens dlo pou yo grandi. Gwoupe plant yo selon bezwen dlo sanblab yo.
 • Enstale aparèy irigasyon ki pi ekonomik pou chak itilizasyon dlo a, tankou mikwo-irigasyon ak irigasyon gout-pa-gout, ak tiyo awozaj.
 • Itilize kouch pay pou konsève imidite nan sòl la. Kouch pay yo ap ede kontwole tou zèb k ap fè konpetisyon avèk plant peyizaj la pou dlo a.
 • Pa achte jwèt ki sèvi ak dlo pou lwazi ki bezwen yon ekoulman dlo souvan.
 • Pa enstale ekipman dlo pou dekorasyon (tankou fontèn) sof si yo itilize dlo ki re-sikile.
 • Anvizaje ranmase dlo lapli lè li posib.
 • Kontakte founisè sèvis dlo zòn ou pou jwenn enfòmasyon ak asistans.

SWEN PELOUZ

 • Mete awozè yo nan pozisyon yon fason pou wouze tè ki nan pelouz la ak ti pyebwa yo, men pa nan zòn ki simante yo.
 • Repare awozè ki pouse yon kouch dlo mens. Pifò pwoblèm kouch dlo mens sòti nan yon pwoblèm presyon, si ou kontwole presyon an kòrèkteman nan yon sistèm irigasyon sa ap evite ti kouch dlo mens.
 • Tcheke sistèm awozè yo ak aparèy kwonometraj yo souvan pou asire yo fonksyone kòrèkteman.
 • Monte lam aparèy pou koupe zèb pelouz la a omwen twa (3) pous oswa nan nivo ki pi wo. Yon koupaj pi wo ap ankouraje rasin yo grandi pi fon, pwoteje sistèm rasin yo, epi kenbe sòl la imid.
 • Plante grenn pelouz ki reziste nan sechrès. Redui oswa elimine zòn pelouz la ki pa itilize souvan.
 • Pa mete twòp angrè sou pelouz ou. Si ou mete angrè sa ap lakòz li bezwen plis dlo. Mete angrè ki gen fòm azòt ki degaje dousman epi ki pa fonn nan dlo.
 • Chwazi yon sistèm irigasyon ki itilize mwens dlo tankou irigasyon gout-pa-gout pou pyebwa ou, ti pyebwa ou ak flè ou.
 • Louvri irigasyon an nan sezon lotòn epi fèmen li nan sezon livè. Wouze alamen nan sezon livè sèlman si li nesesè.
 • Mete yon kouch pay toutotou pyebwa ak plant yo pou redui evaporasyon epi pou kenbe sòl la frèt. Kouch pay òganik amelyore sòl la tou, epi li anpeche move zèb yo pouse.
 • Envesti lajan ou nan yon kontwolè irigasyon ki baze sou tan—oswa nan yon kontwolè entèlijan. Aparèy sa yo ap ajiste otomatikman tan awozaj la ak kantite fwa pou awozaj la selon imidite sòl la, lapli, van, ak evaporasyon ak to transpirasyon yo. Kontakte ajans dlo zòn ou pou wè si gen yon rabè ki disponib pou achte yon kontwolè entèlijan.

PISIN

 • Enstale yon nouvo filtè pisin pou ekonomize dlo. Yon rensaj envès ki gen yon filtè tradisyonèl ap itilize 180 a 250 galon dlo.
 • Kouvri pisin nan ak estasyon tèmal yo pou redui evaporasyon dlo a.

Pandan

Toujou respekte restriksyon leta ak restriksyon lokal sou itilizasyon dlo a pandan yon sechrès. Pa egzanp, si gen restriksyon, pa wouze zèb pelouz ou, pa lave vwati ou, oswa pa fè lòt itilizasyon ki pa enpòtan, pou ede asire gen ase dlo pou itilizasyon ki enpòtan yo. Kontakte gouvènman eta oswa gouvènman lokal ou pou jwenn dènye enfòmasyon ak sijesyon yo.

Konsèy pou Konsève Dlo Andedan Kay ou Pandan ou nan yon Sechrès

TWALÈT

 • Pa floche twalèt la san nesesite. Jete klinèks, ensèk ak lòt dechè sanblab nan poubèl la olye ou lage yo nan twalèt la.
 • Pa benyen anpil—pran beny ki kout—louvri dlo a sèlman pou mouye ak savonnen epi answit pou rense kò ou.
 • Pa kite dlo a vide pandan w ap bwose dan ou, pandan w ap lave figi ou oswa pandan w ap fè bab ou.
 • Mete yon bokit nan douch la pou ranmase dlo ki tonbe yo pou wouze plant yo.

KUIZIN

 • Opere machin otomatik pou lave veso yo sèlman lè machin nan plen nèt. Itilize fonksyon "light wash", si gen youn, pou itilize mwens dlo.
 • Lave veso yo alamen. Pou fè sa, plen de (2) resipyan—youn avèk dlo savon epi lòt la avèk dlo pou rense ki gen yon ti kantite klowòks ladan.
 • Lave legim nan yon plato ki plen dlo olye ou louvri dlo tiyo a nan wobinè a.
 • Konsève dlo pou bwè nan frijidè a. Pa kite dlo tiyo a ap tonbe pandan w ap tann li frèt.
 • Pa gaspiye dlo a pandan w ap tann li vin cho. Ranmase li pou lòt itilizasyon tankou pou awozaj plant, oswa chofe li nan fou an oswa nan yon mikwo-onn.
 • Pa rense veso yo anvan ou mete yo nan machin-a-lave a; senpleman retire gwo kras manje yo. (Pifò machin-a-lave kapab netwaye veso sal yo trè byen, kidonk ou pa gen pou rense veso yo anvan ou lave yo)
 • Pa itilize dlo tiyo pou dekonjle vyann oswa lòt manje ki konjle. Dekonjle manje yo lannwit nan frijidè a, oswa itilize reglaj dekonjle a ki nan fou a mikwo-onn ou.

LESIV

 • Opere machin lesiv otomatik yo sèlman lè yo plen nèt oswa fikse nivo dlo a pou kantite rad ki ladan.

Konsèy pou Konsève Dlo Deyò Kay ou Pandan ou nan yon Sechrès

LAVAJ VWATI

 • Itilize yon lavaj otomatik komèsyal ki resikle dlo a.
 • Si ou lave vwati ou poukont ou, itilize yon ajitaj ki gen fèmti otomatik ki kapab ajiste pou pouse yon mens kouch dlo nan tiyo a.

SWEN PELOUZ

 • Pa wouze pelouz ou twòp, epitou wouze li sèlman lè li nesesè:
  • Yon gwo lapli ap elimine nesesite pou wouze pandan apeprè de (2) semèn. Pifò ane a, pelouz yo bezwen yon pous dlo chak semèn.
  • Tcheke nivo imidite sòl la avèk yon sond sòl, yon pèl, oswa yon gwo tounvis. Ou pa bezwen wouze si sòl la toujou imid. Si zèb la repran plas li lè ou mete pye ou sou li, li poko bezwen dlo.
  • Si pelouz ou bezwen wouze, fè sa bonè nan maten oswa pita nan aswè, lè tanperati yo pi frèt.
 • Tcheke sistèm awozè ou souvan, epi ajiste awozè yo pou se sèlman pelouz la ki wouze, men pa kay la, twotwa a, oswa lari a.
 • Wouze an plizyè sesyon kout olye ou fè sa pandan yon sèl sesyon long, pou pelouz ou ka pran imidite pi byen, epi pou pa kite dlo a koule.
 • Itilize yon bale oswa yon aparèy souflaj alaplas yon tiyo pou netwaye fèy yo ak lòt debri nan pakin ou oswa nan twotwa ou.
 • Pa kite awozè yo oswa tiyo yo san ou pa la. Yon tiyo jaden kapab vide 600 galon dlo oswa plis nan sèlman kèk èdtan.
 • Lè gen gwo-gwo sechrès, kite pelouz yo mouri pou kapab konsève pyebwa yo ak gwo ti pyebwa yo.

Plis Enfòmasyon

Sechrès kreye tou kondisyon anviwònman ki ogmante risk pou lòt danje tankou dife forè, dife forè, inondasyon sanzatann, ak posib glisman teren ak ekoulman debri.

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou sechrès ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans gouvènman eta a ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Last Updated: 08/04/2017