Lightning in a thunderstorm

Loraj ak Kout-Zèklè

Tout loraj yo Tout loraj yo danjere. Chak loraj vini avèk kout-zèklè. Alòske kantite ka lanmò nan kout-zèklè yo diminye sou dènye 30 ane yo, kout-zèklè kontinye reprezante youn pami twa (3) tiyè ki asosye avèk tanpèt nan Etazini. Nan ane 2010, te gen 29 moun ki te mouri ak 182 moun ki te pran chòk nan kout-zèklè. Menmsi pifò viktim kout-zèklè yo siviv, moun ki frape nan kout-zèklè yo souvan rapòte plizyè kalite sentòm ki fè yo deprime.

Lòt danje loraj yo ki asosye gen ladan tònad, van fò, lagrèl ak inondasyon toudenkou. Inondasyon toudenkou responsab pou plis ka lanmò – plis pase 140 chak ane – pase nenpòt lòt danje ki asosye avèk loraj. Loraj sèk ki pa vini avèk lapli ki rive atè gaye pi plis nan pati lwès Etazini. Gout lapli ki tonbe yo evapore, men kout-zèklè yo kapab toujou rive atè, epitou li kapab kòmanse dife forès.

Anvan

Anvan Loraj ak Kout-Zèklè

Pou prepare pou yon loraj, ou ta dwe fè sa ki anba la a:

 • Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Retire pyebwa ak branch ki sèch oswa pouri ki ta kapab tonbe ak lakòz domaj oswa dega pandan yon gwo loraj.
 • Ranvwaye aktivite w ap fè deyò yo.
 • Sonje Règ 30/30 Pwoteksyon kont Kout-Zèklè: Antre andedan si, apre ou fin wè yon kout-zèklè a, ou pa kapab konte jiska 30 anvan ou tande kout-loraj la. Rete andedan pandan 30 minit apre ou fin tande dènye kout-loraj la.
 • Tache objè deyò ki ta kapab vole oswa lakòz dega.
 • Antre andedan yon kay, yon bilding, oswa yon vwati ki gen do di (pa andedan yon vwati dekapotab). Menmsi ou ka pran chòk si kout-zèklè frape vwati ou, ou pi pwoteje andedan yon veyikil pase deyò a.
 • Sonje, soulye ki gen semèl kawotchou ak wou machin ki an kawotchou PA bay pwoteksyon kont kout-zèklè. Men, ankadreman asye yon vwati ki gen do di bay plis pwoteksyon si ou pa manyen metal.
 • Fèmen fenèt yo byen epi mete sipò deyò pòt yo. Si pa gen pèsyèn nan fenèt yo, fèmen fasad fenèt yo, aba-jou yo oswa rido yo.
 • Deploge nenpòt ekipman elektwonik byen avan tanpèt la rive.
Pwoteksyon kont Kout-Zèklè Lè ou Deyò
SI OU: LÈ SA A:
Nan yon forè Chèche abri nan yon zòn ki ba anba yon touf ti pyebwa epè.
Nan yon zòn lib Ale yon kote ki ba tankou yon ravin oswa yon vale. Pran anpil prekosyon pou inondasyon toudenkou.
Nan dlo ki lib Ale atè epi jwenn abri imedyatman.
Nenpòt kote ou santi cheve ou kanpe nan pwen (ki endike pral gen yon kout-zèklè) Akoupi ba nan sòl la sou pwent pye ou. Mete men ou sou zòrèy ou ak tèt ou nan mitan jenou ou. Fè tèt ou vin pi piti sib posib, epi diminye kontak ou nèt nan sòl la. PA kouche plat nan sòl la.
Enfòmasyon sou Loraj
 • Yo ka rive apa, an gwoup oswa an liy.
 • Kèk nan sa ki pi grav yo rive lè yon loraj senp afekte yon kote pou yon peryòd tan long.
 • Anjeneral, loraj yo vini avèk gwo lapli pou yon peryòd tan kout, nenpòt kote ant 30 minit ak inèdtan.
 • Kondisyon cho ak imid fasil anpil pou devlope yon loraj.
 • Apeprè 10 pousan loraj yo klase kòm loraj ki grav – youn ki vini avèk lagrèl omwen twa-ka yon pous nan dyamèt, gen van ki gen yon vitès 58 mil pa èdtan oswa plis, oswa li vini avèk yon tònad.
Enfòmasyon Sou Kout-Zèklè
 • Paske nou pa konnen kilè ap gen kout-zèklè sa ogmante risk pou moun ak pwopriyete yo.
 • Gen kout-zèklè souvan deyò gwo lapli, epitou ka gen kout-zèklè sou yon distans 10 mil nan nenpòt lapli.
 • "Kout-zèklè chalè" se kout-zèklè nan yon loraj ki twò lwen pou tande kout-loraj la. Men, tanpèt la ka vanse nan direksyon ou.
 • Pifò ka lanmò ak domaj nan kout-zèklè rive lè moun yo rete deyò pandan mwa lete nan apremidi ak aswè.
 • Chans ou pou frape nan yon kout-zèklè estime a 1 sou 600,000, men li kapab redui menm pi plis si ou swiv prekosyon yo pou sekirite.
 • Moun ki viktim nan kout-zèklè yo pa gen chaj elektrik sou yo, epi yo ta dwe jwenn swen medikal imedyatman.
Konnen Tèm yo

Abitye ou avèk tèm sa yo pou ede ou idantifye yon danje loraj:

Siveyans pou Loraj Grav - Fè ou konnen kilè ak ki kote ka gen loraj ki grav. Siveye syèl la epi toujou kapte estasyon Radyo Metewolojik NOAA, radyo oswa televizyon komèsyal pou jwenn enfòmasyon.

Avètisman pou Loraj Grav - Yon avètisman yo bay lè obsèvatè rapòte move tan oswa lè yon rada endike sa. Avètisman yo endike danje ki pral rive pou lavi moun ak pwopriyete pou moun ki nan trajektwa tanpèt la.

Pandan

Pandan Loraj ak Kout-Zèklè

Si gen loraj ak kout-zèklè nan zòn ou, ou ta dwe:

 • Itilize Radyo Metewolojik NOAA ki fonksyone avèk pil pou jwenn dènye enfòmasyon ofisyèl lokal yo bay.
 • Evite kontak avèk telefòn ki gen fil. Itilize yon telefòn ki gen fil sèlman pou ijans yo. Pa gen pwoblèm pou itilize telefòn san fil ak telefòn selilè.
 • Pa pran kontak avèk ekipman oswa fil elektrik. Deploge aparèy menaje yo ak lòt aparèy elektrik tankou òdinatè, epi etenn è-kondisyone yo. Gwo-gwo tansyon kouran nan kout-zèklè kapab lakòz domaj grav.
 • Evite kontak avèk plonbri. Pa lave men ou, pa benyen anba douch, pa lave veso yo, epitou pa fè lesiv. Enstalasyon plonbri ak twalèt kapab gen kouran ladan.
 • Rete lwen fenèt ak pòt, epitou rete lwen galri yo.
 • Pa kouche sou planche beton, epi pa apiye sou miray beton yo.
 • Evite paratonè natirèl tankou yon pyebwa wo ki izole nan yon zòn lib.
 • Evite tèt mòn, chan ki lib, plaj oswa bato ki sou lanmè.
 • Abrite ou nan yon bilding ki solid. Evite abri ki izole oswa lòt ti estrikti nan zòn lib yo.
 • Evite kontak avèk nenpòt sa ki metal—traktè, ekipman agrikilti, motosiklèt, charyo gòlf, klib gòlf, ak bisiklèt.
 • Si w ap kondi, eseye sòti sou wout la ak pak la san pwoblèm. Rete nan machin nan epi limen siyal ijans yo jouk lè gwo lapli a pase. Pa manyen metal oswa lòt sifas ki se kondiktè elektrisite andedan ak deyò machin nan.

Apre

Apre yon Loraj oswa yon Kout-Loral

Si yon kout-zèklè frape ou oswa yon moun ou konnen, rele 911 pou jwenn èd medikal san pèdi tan. Sa ki anba la yo se bagay ou ta dwe tcheke lè w ap eseye bay èd pou yon moun ki viktim nan yon kout-zèklè:

 • Respirasyon - si moun nan sispann respire, kòmanse re-animasyon bouch-nan-bouch pou li.
 • Batman Kè - si kè moun nan sispann bat, fè CPR pou li.
 • Poul - si ou santi poul viktim nan, chèche lòt chòk posib sou li. Tcheke brili kote kout-zèklè a te antre ak sòti nan kò a. Epitou, montre ou vijilan pou domaj nan sistèm nève a, zo kase, si moun nan pa tande oswa pa wè.

Apre loraj la fin pase, sonje pou:

 • Pa janm kondi sou yon wout ki inonde. Retounen, pa neye!
 • Rete lwen zòn ki domaje nan loraj la pou pa mete tèt ou nan risk pou efè loraj grav yo.
 • Kontinye koute yon Radyo Metewolojik NOAA oswa yon estasyon radyo lokal ak estasyon televizyon pou jwenn dènye enfòmasyon oswa enstriksyon, paske ou aksè a ka bloke sou wout yo oswa sou kèk pati nan kominote a.
 • Ede moun ki bezwen èd espesyal, tankou tibebe, timoun ak granmoun aje oswa moun ki gen bezwen pou aksè oswa bezwen fonksyonèl.
 • Rete lwen fil kouran ki nan dlo, epi rapòte sa imedyatman.
 • Siveye bèt yo anpil. Kenbe yo anba kontwòl dirèk ou.

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon

FEMA AK SÈVIS NASYONAL METEWOLOJI

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

SITWÈB KI ASOSYE

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon loraj ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

KOUTE OFISYÈL LOKAL YO

Aprann kichòy sou plan pou ijans gouvènman eta a ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Last Updated: 08/04/2017