Person drinking in extreme heat English

Chalè Ekstrèm

Chalè touye lè li pouse kò moun palòtbò limit li. Nan gwo-gwo chalè ak nan gwo imidite, evaporasyon ralanti epi kò a dwe travay pi di pou konsève yon tanperati nòmal.

Pifò twoub chalè moun genyen se paske yo ekspoze twòp nan chalè, oswa paske moun nan fè twòp egzèsis fizik pou laj li oswa pou eta sante li. Granmoun aje, jèn timoun ak moun ki malad oswa ki twò gwo gen plis chans pou mouri nan gwo-gwo chalè.

Kondisyon ki kapab lakòz maladi ki asosye avèk chalè gen ladan kondisyon atmosferik ki rete san chanje, ak move kalite lè. Poutèt sa, moun k ap viv nan zòn lavil yo ka nan pi gwo risk nan efè yon vag chalè pwolonje pase moun k ap viv nan zòn riral yo. Epitou, asfalt ak beton kenbe chalè pi lontan, epi ofi-amezi yo degaje chalè lannwit, ki kapab pwodui tanperati ki cho pandan lannwit ki rele "efè ti zile tèmik iben."

Yon gwo-gwo chalè se yon peryòd long lè li fè cho anpil, epi peryòd la vini avèk anpil imidite. Kondisyon sa yo kapab danjere epi menm menase lavi pou moun ki pa pran bon jan prekosyon

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Anvan

Anvan Gwo-gwo Chalè

Pou prepare pou gwo-gwo chalè, ou ta dwe:

 • Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Enstale è-kondisyone fenèt yo kòrèkteman; izole yo si li nesesè.
 • Tcheke tib reglaj lè a pou bon jan izolasyon.
 • Enstale reflektè fenèt tanporè (pou itilize ant fenèt yo ak rido yo), tankou katon ki kouvri avèk papye aliminyòm, pou fè chalè sòti deyò.
 • Pòt kont kouran lè ak rebò pòt yo pou kenbe lè a fre andedan.
 • Kouvri fenèt ki resevwa solèy maten ak apremidi avèk rido, tent, ovan, oswa pèsyèn. (Ovan oswa pèsyèn ki bay sou deyò kapab diminye chalè ki antre nan yon kay a apeprè 80 pousan.)
 • Kite doub-fenèt yo louvri pandan tout ane a.
 • Koute previzyon tan lokal yo, epi chèche enfòmasyon tou pwochen chanjman tanperati yo.
 • Chèche konnen moun nan katye ou ki aje, jèn, malad oswa twò gwo. Yo pi ka vin viktim gwo-gwo chalè, epi yo ka bezwen èd.
 • Sonje moun k ap viv nan zòn lavil yo ka nan pi gwo risk nan efè yon vag chalè pwolonje pase moun k ap viv nan zòn riral yo.
 • Chèche jwenn antrènman nan bay premye swen pou aprann kijan pou trete ijans ki asosye avèk chalè.
Konnen Tèm yo

Abitye ou avèk tèm sa yo pou ede ou idantifye yon danje gwo-gwo chalè:

Vag Chalè - Peryòd long ki gen anpil chalè, ki melanje souvan avèk anpil imidite.

Endis Chalè - Yon chif an degre Farennayt (F) ki endike ki chalè li fè lè imidite relatif la ajoute nan tanperati lè a. Ekspozisyon nan gwo solèy cho kapab fè endis chalè a gen 15 degre anplis.

Lakranp Chalè - Doulè ak lakranp miskilè akòz gwo egzèsis. Menmsi lakranp chalè mwen grav, yo se souvan premye siyal ki endike kò a gen pwoblèm avèk chalè.

Fatig Akòz Chalè - Anjeneral, sa rive lè moun yo fè gwo egzèsis oswa lè yo travay nan kote ki cho ak imid kote likid kò a pèdi nan gwo transpirasyon. Sikilasyon san an nan po a ogmante, sa ki lakòz sikilasyon san an diminye nan ògàn enpòtan yo. Sa lakòz yon fòm chòk modere. Si viktim nan pa trete, kondisyon li ap vin grav. Tanperati a kò a ap kontinye ogmante, epi viktim nan ka soufri kout-chalè.

Kout-Chalè - Yon kondisyon ki menase lavi moun nan. Sistèm kontwòl tanperati viktim nan, ki pwodui swè pou refwadi kò a, sispann travay. Tanperati kò a kapab monte tèlman wo sa lakòz ka gen domaj nan sèvo ak lanmò si kò a pa refwadi byen vit.

Ensolasyon - Yon lòt tèm pou kout-chalè.

Siveyans pou Gwo Chalè - Kondisyon ki ka lakòz gen yon gwo-gwo chalè pou satisfè oswa depase kritè Avètisman Gwo-gwo Chalè nan pwochen 24 a 72 èdtan.

Avètisman pou Gwo-gwo Chalè - Yo prevwa valè endis chalè pou satisfè oswa depase kritè avètisman yo defini sou plan lokal pou omwen 2 jou (tanperati lajounen=105-110° Farennayt).

Konsèy pou Chalè - Yo prevwa valè endis chalè pou satisfè kritè konsèy yo defini sou plan lokal pou omwen 1 a 2 jou (tanperati lajounen=100-105° Farennayt).

Pandan

Sa ou ta dwe fè si tan an trè-trè cho:

 • Koute Radyo Metewolojik NOAA pou jwenn dènye enfòmasyon enpòtan nan Sèvis Nasyonal Metewoloji (NWS).
 • Pa janm kite timoun yo oswa bèt kay yo poukont yo nan machin ki fèmen.
 • Rete andedan otank posib epi pa rete twòp nan solèy la.
 • Rete nan etaj ki pi ba lwen solèy la si ou pa gen è-kondisyone.
 • Ranvwaye jwèt ak aktivite deyò yo.
 • Anvizaje pase pati lajounen ki pi cho a nan bilding piblik yo tankou bibliyotèk, lekòl, sal sinema, sant komèsyal, ak lòt sant kominotè. Lè k ap sikile a kapab refwadi kò a lè li ogmante to transpirasyon evaporasyon an.
 • Manje repa ki byen ekilibre, lejè ak regilye. Pa itilize konprime sèl sof si yon doktè a di ou pou fè sa.
 • Bwè anpil dlo; menmsi ou pa santi swaf. Pa bwè kafeyin. Moun ki gen epilepsi oswa maladi kè, maladi ren, oswa maladi fwa; moun ki nan rejim alimantè ki gen restriksyon likid; oswa moun ki gen twòp likid ki rete nan kò yo ta dwe konsilte yon doktè anvan yo ogmante konsomasyon likid yo.
 • Diminye konsomasyon bwason abaz alkòl yo.
 • Mete rad ki pa sere, ki lejè, ki gen koulè pal, epitou ki kouvri anpil nan po kò ou otank posib. Evite koulè fonse paske yo absòbe reyon solèy la.
 • Pwoteje figi ak tèt ou. Pou fè sa, mete yon chapo ki gen arebò laj.
 • Pa fè travay ki difisil pandan pati ki pi cho nan jounen an. Itilize yon sistèm youn-ede-lòt lè w ap travay nan gwo-gwo chalè, epi pran repo souvan.
 • Siveye fanmi, zanmi, ak vwazen ou ki pa gen è-kondisyone, epi ki pase pifò tan yo poukont yo.
 • Evite gwo-gwo chanjman tanperati.
 • Siveye bèt ou souvan pou asire yo pa soufri nan chalè a. Ale nan yon abri piblik yo bay si kay ou pa gen kouran pandan peryòd gwo-gwo chalè. Voye tèks SHELTER + Kòd postal ou nan 43362 (4FEMA) pou jwenn abri ki pi pre nan zòn ou (egzanp: shelter 12345).

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon

SÈVIS NASYONAL METEWOLOJI

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

SITWÈB KI ASOSYE

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon gwo-gwo chalè ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

KOUTE OFISYÈL LOKAL YO

Aprann kichòy sou plan pou ijans yo gouvènman eta ak gouvènman lokal. kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

 

Last Updated: 08/08/2019