Wildfire burning vegetation

Dife Forè

Anpil ak yon pakèt moun fè kay yo nan anviwònman forè - nan oswa toupre forè, zòn riral, oswa nan montay ki lwen. Nan zòn sa yo, pwopriyetè kay yo renmen jan anviwònman an bèl, men yo anba gwo danje dife forè.

Chak ane, tout nan Nasyon nou an, kèk kay siviv - pandan anpil lòt kay pa siviv - apre yon gwo dife forè. Kay ki siviv yo prèske fè sa paske pwopriyetè yo te prepare pou si te gen dife, ki se yon fòs lanati ki sèten nan zòn tè sovaj ki ka pran dife. Di sa nan yon lòt fason - si ou ka prevwa li, ou ka evite li!

Dife forè yo kòmanse souvan sanzatann. Anjeneral, dife sa yo deklanche nan kout-zèklè oswa nan aksidan. Yo simaye vit, yo flanbe ti pyebwa, pyebwa ak kay yo. Diminye risk ou. Pou fè sa, prepare kounye a - anvan gen dife forè. Fè yon reyinyon avèk fanmi ou pou deside sa pou fè ak kote pou ale si dife forè menase zòn ou. Swiv etap ki endike anba la a pou pwoteje fanmi ou, kay ou ak byen ou.

Anvan

Yon ponpye parachitis k ap etenn yon dife forè.Anvan yon Dife Forè

Bagay ki anba la yo se bagay ou kapab fè pou pwoteje tèt ou, fanmi ou ak byen ou anvan yon dife forè.

 • Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Fè plan epi mete lòd nan kay ou avèk sekirite pou dife forè nan lespri ou. Chwazi materyèl ak plant ki kapab ede bloke dife olye yo agrave dife.
 • Itilize materyèl ki reziste nan dife oswa ki pa konbistib sou do kay la ak nan estrikti deyò kay la, oswa trete bwa oswa materyèl konbistib ki itilize sou do kay la, kouvèti deyò kay la, teras, platlaj oswa dekorasyon avèk sibstans chimik ki fè dife pran tan pou simaye. Epitou, ou dwe fè yon laboratwa yo rekonèt toupatou nan peyi a evalye sibstans chimik yo, tankou Underwriters Laboratories (UL).
 • Plante pyebwa ak ti pyebwa ki rezistan nan dife. Pa egzanp, pyebwa di yo mwen flamab pase pye bwa-pen yo, pyebwa ki toujou gen fèy, ekaliptis oswa pye sapen.
 • Netwaye twati ak kanivo yo regilyèman.
 • Enspekte chemine yo omwen de (2) fwa chak ane. Netwaye yo omwen yon fwa chak ane. Kite rejis chemine yo nan bon eta fonksyònman. Ekipe chemine yo ak rejis yo avèk yon eklatè ki satisfè egzijans Kòd 211 Asosyasyon Nasyonal Pwoteksyon kont Dife (Kontakte depatman ponpye lokal ou pou jwenn eksplikasyon egzat yo.)
 • Itilize 1/8 pous griy-a-may anba zòn galri yo, teras yo, sòl la ak kay la poukont li. Epitou, mete griy nan ouvèti sòl yo, twati a ak galta a.
 • Enstale yon detektè lafimen ki gen kaptè doub nan chak etaj kay la, sitou toupre chanm yo; teste yo chak mwa epi chanje pil ki ladan yo omwen yon fwa chak ane.
 • Montre chak manm fanmi ou kijan pou yo itilize yon ekstenktè (tip ABC), epitou montre yo kote ekstenktè a ye.
 • Kite atik kay la ki kapab itilize kòm zouti dife souplas: yon rato, hach, goyin oswa si-a-chenn, bokit ak pèl.
 • Kite yon nechèl k ap rive nan twati a.
 • Anvizaje enstale pèsyèn pwoteksyon oswa rido lou ki rezistan nan dife.
 • Retire atik k ap boule nan kay la, tankou pil bwa, mèb jaden, griy babikyou, bach pwoteksyon, elatriye. Mete yo deyò espas defansif ou.

Planifye Bezwen Dlo Ou

 • Idantifye ak konsève yon sous dlo deyò ki konvnab tankou yon ti ma-dlo, sitèn, pui, pisin oswa priz-dlo.
 • Ou ta dwe genyen yon kawotchou awozaj ki long ase pou rive nan nenpòt zòn kay la ak lòt estrikti ki sou pwopriyete a.
 • Enstale priz-dlo deyò ki p ap konjle nan omwen de (2) kote lakay ou ak toupre lòt estrikti ki sou pwopriyete a. Enstale priz-dlo siplemantè omwen a 50 pye ak lakay ou.
 • Anvizaje jwenn yon ponp pòtab ki fonksyone ak gazolin sizoka pa ta gen kouran elektrik.

Pi bon resous ou pou bon jan planifikasyon se www.firewise.org ki gen anpil enfòmasyon enpòtan sitwayen yo, mèt kay yo, depatman ponpye, planifikatè kominote, konstwiktè kay, ofisyèl politik piblik, otorite dlo, achitèk ak lòt moun itilize chak jou pou asire sekirite kont dife - li vrèman efikas.

Yo ofri sesyon enfòmasyon Firewise gratis toupatou nan peyi a nan kominote ki gwo ak piti, epitou nenpòt moun ki enterese kapab jwenn materyèl Firewise gratis san pwoblèm.

Preparasyon Kay Ou pou yon Dife Forè

Li rekòmande pou ou kreye yon zòn sekirite ki sou yon distans 30 a 100 pye toutotou lakay ou. Nan zòn sa a, ou kapab pran mezi pou diminye posiblite pou kay ou ekspoze nan flanm ak nan gwo chalè. Kay ki bati nan forè pye bwa-pen yo ta dwe gen yon zòn pwoteksyon ki sou yon distans minimòm 100 pye. Si kay ou bati sou yon pant apik, mezi pwoteksyon nòmal yo ka pa ase. Kontakte depatman ponpye oswa biwo eksplwatasyon forè zòn ou pou jwenn plis enfòmasyon.

 • Pase rato nan fèy, branch ak ti branch ki sèch. Retire tout vejetasyon ki ka fè flanm yo.
 • Retire fèy ak dechè anba fondasyon kay la.
 • Debranche yon espas 15 pye ant anlè pyebwa, epi retire branch yo nan yon espas 15 pye ak tè a.
 • Retire branch sèch ki depase twati kay la.
 • Taye branch pyebwa ak ti pyebwa nan yon distans 15 pye avèk yon rejis oswa tiyo sòti chemine.
 • Mande konpayi kouran elektrik la pou debranche pyebwa ki nan liy elektrik yo.
 • Retire plant-grenpant nan miray lakay ou.
 • Koupe zèb la regilyèman.
 • Netwaye yon espas 10 pye toutotou tank gaz pwopàn ak babikyou a. Mete yon griy sou griy babikyou a - itilize sibstans ki p ap fè flanm avèk may ki pa pi epè pase yon ka pous.
 • Jete jounal ak dechè yo regilyèman nan yon espas ki apwouve. Swiv règleman lokal yo pou boule.
 • Mete sann fou, chemine ak griy babikyou nan yon bokit metal, tranpe li nan dlo pandan 2 jou, answit antere sann frèt la nan sòl mineral.
 • Estoke gazolin, twal lwil ak lòt sibstans ki ka fè flanm yo nan bidon sekirite ki apwouve. Mete bidon yo yon kote ki pwoteje lwen baz bilding yo.
 • Estoke bwa dife omwen a yon distans 100 pye ak lakay ou epi yon fason ki wo parapò avèk kay la. Elimine sibstans konbistib yo a yon distans 20 pye. Itilize sèlman aparèy pou boule lwa ki evalye nan yon laboratwa yo rekonèt toupatou nan peyi a, tankou Underwriters Laboratory (UL).
 • Revize kontra asirans kay ou, epitou prepare/fè chanjman nan yon lis sa ki ou gen lakay ou.
Pratike Sekirite pou Dife Forè

Se moun ki kòmanse pifò dife forè yo - chèche konnen kijan ou kapab ankouraje ak pratike sekirite pou dife.

 • Kontakte depatman ponpye zòn ou, depatman sante zòn ou, oswa biwo eksplwatasyon forè zòn ou pou jwenn enfòmasyon sou lwa konsènan dife.
 • Asire kamyon ponpye yo kapab vini lakay ou. Make tout antre estasyònman machin yo aklè, epi afiche non ak adrès ou.
 • Rapòte kondisyon danjere ki ta kapab lakòz yon dife forè.
 • Montre timoun yo pwoteksyon kont dife. Pa kite alimèt kote pou timoun kapab jwenn yo.
 • Afiche nimewo telefòn pou ijans dife.
 • Asire gwo kamyon ponpye ka fasil pou vini lakay ou.
 • Planifye plizyè wout pou deplase lwen avèk kay ou - nan vwati ak apye.
 • Pale avèk vwazen ou konsènan sekirite kont dife forè. Planifye fason katye a kapab travay ansanm apre yon dife forè. Fè yon lis ladrès vwazen ou tankou ladrès medikal oswa teknik.
 • Konsidere fason ou kapab ede vwazen ki gen bezwen espesyal yo tankou granmoun aje oswa moun ki andikape. Fè plan pou pran swen timoun ki ka poukont yo si paran yo pa lakay yo.

Swiv Lwa Lokal pou Fè Dife

Se moun ki kòmanse pifò dife forè yo - chèche konnen kijan ou kapab ankouraje ak pratike sekirite pou dife.

 • Kontakte depatman ponpye zòn ou, depatman sante zòn ou, oswa biwo eksplwatasyon forè zòn ou pou jwenn enfòmasyon sou lwa konsènan dife.
 • Asire kamyon ponpye yo kapab vini lakay ou. Make tout antre estasyònman machin yo aklè, epi afiche non ak adrès ou.
 • Rapòte kondisyon danjere ki ta kapab lakòz yon dife forè.
 • Montre timoun yo pwoteksyon kont dife. Pa kite alimèt kote pou timoun kapab jwenn yo.
 • Afiche nimewo telefòn pou ijans dife.
 • Asire gwo kamyon ponpye ka fasil pou vini lakay ou.
 • Planifye plizyè wout pou deplase lwen avèk kay ou - nan vwati ak apye.
 • Pale avèk vwazen ou konsènan sekirite kont dife forè. Planifye fason katye a kapab travay ansanm apre yon dife forè. Fè yon lis ladrès vwazen ou tankou ladrès medikal oswa teknik. Konsidere fason ou kapab ede vwazen ki gen bezwen espesyal yo tankou granmoun aje oswa moun ki andikape. Fè plan pou pran swen timoun ki ka poukont yo si paran yo pa lakay yo.

Pandan

Pandan yon Dife Forè

Si yo mande ou pou deplase, fè sa imedyatman. Pran twous rezèv pou katastwòf ou, fèmen kay ou, epi chwazi yon wout ki lwen danje dife a. Siveye chanjman nan vitès ak direksyon dife a ak lafimen an. Fè yon moun konnen lè ou te deplase ak kote ou ale.

Si ou remake yon dife forè, epi ou potko resevwa lòd pou deplase, rele 9-1-1. Pa sipoze yon lòt moun rele deja. Bay deskripsyon pou kote ou wè dife a, pale dousman epi aklè, epitou reponn nenpòt kesyon dispatchè poze ou.

Si ou pa jwenn lòd pou deplase, epi si ou gen tan pou prepare kay ou, FEMA rekòmande ou pou fè aksyon ki anba la yo:

 • Fè aranjman pou rete lakay yon zanmi oswa yon manm fanmi ou pou yon ti tan deyò zòn ki menase a sizoka ou bezwen deplase.
 • Mete rad pwoteksyon lè ou deyò – soulye solid, rad koton oswa rad lèn, pantalon long, yon chemiz manch long, gan ak yon mouchwa pou pwoteje figi ou.
 • Rasanble zouti dife yo tankou yon rato, hach, goyin oswa si-a-chenn, bokit ak pèl.
 • Fèmen galta deyò a, ovan yo, ak bouch ayerasyon sousòl yo, fenèt, yo, pòt yo, pòt kaj bèt kay yo, elatriye. Retire dra ak rido ki ka fè flanm yo. Fèmen tout pèsyèn yo, fasad yo oswa kouvèti fenèt lou ki pa konbistib yo pou redui chofaj radyan an.
 • Fèmen tout pòt andedan kay la pou evite kouran lè. Louvri rejis ki sou chemine ou, men fèmen ekran chemine a.
 • Fèmen gaz natirèl la, gaz pwopàn nan, oswa rezèv konbistib la nan sous la.
 • Konekte tiyo jaden an nan wobinè dlo deyò epi plen nenpòt pisin, benywa, poubèl, tib oswa lòt gwo resipyan avèk dlo.
 • Mete awozè jaden yo sou do kay la ak toupre tank gaz ki anlè sòl la. Kite awozè yo kouvri epi mouye estrikti sa yo toutotan li posib.
 • Si ou gen ponp ki fonksyone avèk gaz pou dlo, asire ponp lan gen gaz ladan, epitou asire ponp lan pare.
 • Mete yon nechèl sou kay la ki vizib aklè.
 • Dekonekte nenpòt pòt garaj otomatik pou pòt yo kapab louvri alamen si pa ta gen kouran. Fèmen tout pòt garaj yo.
 • Mete papye enpòtan, souvni ak nenpòt bagay "ou pa kapab viv san li" andedan vwati ki nan garaj la, ki pare pou deplase vit. Ou ta dwe mete nenpòt bèt kay ki toujou avèk ou nan vwati a.
 • Mete objè ki gen valè ki p ap domaje nan dlo nan yon pisin oswa yon basen.
 • Mete mèb ki ka fè flanm yo nan mitan kay la lwen fenèt ak pòt vit ki louvri nan koulis.
 • Limen limyè deyò yo, epi kite yon limyè limen nan chak chanm pou fè kay la pi vizib nan gwo lafimen.
Fason pou Siviv nan yon Dife Forè

Siviv nan yon Machin

 • Sa danjere, epi ou ta dwe fè sa sèlman nan yon ijans, men ou kapab siviv nan tanpèt dife si ou rete nan vwati ou. Li mwen danjere pase si ou eseye kouri nan yon dife apye.
 • Monte vit yo epi fèmen bouch ayerasyon yo. Kondi dousman avèk limyè yo limen. Siveye lòt machin yo ak pyeton yo. Pa kondi nan gwo lafimen.
 • Si ou gen pou kanpe, estasyone lwen gwo pyebwa ak ti pyebwa yo. Limen limyè yo, epi etenn motè a. Monte vit yo epi fèmen bouch ayerasyon yo.
 • Ale nan planche a epi kouvri ou avèk yon dra oswa yon manto.
 • Rete nan machin nan jouk lè gwo dife a pase.
 • Rete nan vwati a. Pa kouri! Motè a ka bloke, epi li ka pa estat ankò. Kouran lè yo ka sekwe vwati a. Lafimen ak etensèl dife ka antre nan machin nan. Tanperati ki andedan an ap ogmante. Tank metal gaz la ak resipyan yo eksploze raman.

Si Ou Bloke Lakay ou

 • Si ou bloke andedan lakay ou akòz dife forè, rete andedan ak lwen miray deyò yo. Fèmen pòt yo, men kite yo san take. Kite tout fanmi ou ansanm, epi rete kalm.

Si ou Bloke Deyò a

 • Pi bon abri pwovizwa pou pran se nan yon zòn ki pa gen anpil konbistib. Sou pant yon mòn, padèyè a pi an sekirite. Evite kanyon yo, "chemine" natirèl yo ak gòj yo.
 • Si yon wout toupre ou, kouche fas-ba nan kote wout la koupe, oswa nan fose ki sou kote ki wo a. Kouvri tèt ou avèk nenpòt sa k ap pwoteje ou kont chalè dife a.
 • Si w ap fè pwomnad andeyò, chèche yon depresyon ki pa gen anpil konbistib. Retire konbistib la nan zòn nan pandan dife a ap pwoche, epi answit kouche fas-ba nan depresyon an, epi kouvri figi ou. Rete kouche jouk lè dife a pase!

Apre

Apre yon Dife Forè

Sa ki anba la yo se gid pou diferan sikonstans nan peryòd apre yon dife:

 • Ale nan yon abri piblik yo bay si yo te di ou pou deplase, oswa si ou santi ou pa gen sekirite pou rete lakay ou. Voye tèks SHELTER + Kòd postal ou nan 43362 (4FEMA) pou jwenn abri ki pi pre nan zòn ou (egzanp: shelter 12345).
 • Si ou avèk moun ki boule, oswa si ou se yon moun ki boule, rele 9-1-1, oswa chèche èd imedyatman; refwadi brili yo, epi kouvri yo pou redui chans pou pran chòk oswa pou gen enfeksyon.
 • Si ou te rete lakay ou, tcheke do kay la imedyatman apre danje dife a fin pase. Etenn nenpòt dife, etensèl oswa mòso bagay k ap boule sou do kay la. Tcheke galta pou etensèl kache k ap boule.
 • Pandan plizyè èdtan apre dife a, toujou konnen ou anba yon "siveyans pou dife." Re-tcheke tout kote nan kay la pou wè si gen lafimen ak etensèl dife.
 • Si ou te deplase, pa antre nan kay la jouk lè ofisyèl yo di pa gen pwoblèm pou fè sa.
 • Si yon enspektè bilding te mete yon siy kode ki gen koulè lakay ou, pa antre nan kay la jouk lè ou jwenn plis enfòmasyon, konsèy ak eksplikasyon sou sa siy lan vle di, ak si pa gen pwoblèm pou antre nan kay la.
 • Si ou dwe kite kay ou paske yon enspektè bilding fè konnen bilding nan pa an sekirite, mande yon moun ou fè konfyans pou siveye kay la pou pandan ou pa la.
 • Pran anpil prekosyon lè w ap antre nan zòn ki boule yo, paske danje yo ka toujou egziste, tankou kote ki cho anpil, ki kapab fè flanm san avètisman.
 • Si ou remake chalè oswa lafimen lè w ap antre nan yon bilding ki domaje, sòti nan bilding nan imedyatman.
 • Si ou gen yon kòf oswa yon bwat solid, pa eseye louvri li. Li kapab kenbe gwo chalè pandan plizyè èdtan. Si pòt la louvri anvan bwat la refwadi, tout sa ki andedan li kapab fè flanm.
 • Evite liy kouran, ki domaje oswa ki tonbe, poto oswa fil ki nan dlo.
 • Siveye fòs ki gen sann, epi make yo pou sekirite—avèti fanmi ou ak vwazen yo pou yo evite fòs yo tou.
 • Siveye bèt kay yo deprè, epi kenbe yo anba kontwòl dirèk ou. Mòso bagay kache k ap boule ak pwen cho yo kapab boule pat oswa sabo bèt kay ou.
 • Swiv konsèy sante piblik sou bon jan fason pou netwaye sann dife a ak sou bon fason pou itilize mask.
 • Mouye debri yo pou pa respire patikil pousyè ditou.
 • Mete gan kui ak soulye ki gen semèl lou pou pwoteje men ak pye ou.
 • Ou dwe retire pwodui netwayaj, penti, batri ak resipyan konbistib ki domaje nan kay la pou evite risk.
 • Jete nenpòt manje ki te ekspoze nan chalè, nan lafimen oswa nan lafimen nwa chemine.
 • PA itilize dlo ou panse ki ka kontamine pou lave veso, pou bwose dan, pou prepare manje, pou lave men, pou fè glas oswa pou prepare lèt an poud tibebe.
 • Rete kalm. Adopte yon ritm pou tèt ou. Ou ka jwenn tèt ou nan pozisyon pou responsab lòt moun. Koute sa moun ap di ou avèk anpil atansyon, epi kontwole sitiyasyon ijan yo anvan avèk pasyan.
Danje apre Dife Forè: Inondasyon ak Glisman Teren

Ou ka nan yon menm pi gwo risk inondasyon akòz dènye dife forè ki te boule nan rejyon an. Gwo dife yo ap fè anpil chanjman nan kondisyon teren an ak sòl la. Nòmalman, plant yo absòbe presipitasyon an, sa ki redui ekoulman dlo a. Men, dife forè yo kite tè a boule, sèch, ak enposib pou absòbe dlo, sa ki kreye kondisyon ki pa bon pou inondasyon sanzatann ak ekoulman labou. Toujou gen pi gwo risk inondasyon jouk lè vin gen plant—jouk apeprè 5 ane apre yon dife forè.

Inondasyon apre dife a souvan pi grav, paske debri ak sann ki rete nan dife a kapab fòme ekoulman labou. Lè dlo lapli a ap deplase nan tè ki boule ak vid la, li kapab pran sòl la ak sediman yo tou pou mennen yo nan yon kouran dlo inondasyon. Ekoulman labou sa yo kapab lakòz gwo domaj.

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon FEMA

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon dife ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans gouvènman eta a ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstwiksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Last Updated: 08/04/2017