Kote pou Konsève Twous

Emergency Supply Kit

 Dwe prepare pou Ijans pandan y ap vwayajeJwenn Videyo Embed kòd la oswa Download Rapò nan lang angle

Paske ou pa konnen ki kote w ap ye lè gen yon ijans, prepare rezèv ou pou lakay ou, travay ou ak machin ou.

Lakay ou

Twous rezèv ou pou katastwòf ta dwe gen manje enpòtan, dlo ak rezèv pou omwen twa (3) jou.

Kite twous sa a nan yon kote patikilye, epi pare li sizoka ou gen pou kite kay ou rapid. Asire tout manm fanmi ou konnen kote twous la ye.

Answit, ou ka vle anvizaje gen rezèv pou ale nan abri pou jiska de (2) semèn.

Chèche plis enfòmasyon sou fason pou kreye yon twous rezèv pou katastwòf.

Travay

Ou bezwen prepare pou ale nan abri nan travay ou pou omwen 24 èdtan. Asire ou gen manje ak dlo ak lòt pwodui premye nesesite tankou medikaman nan twous ou. Epitou, asire ou gen soulye ki fè ou alèz pou mache nan espas travay ou sizoka ou oblije deplase apye pou ale sou distans ki long.

Twous ou ta dwe nan yon bwat tou epi li ta dwe pare pou “pran epi ale” sizoka ou deplase pou kite espas travay ou.

Chèche plis enfòmasyon sou fason pou kreye yon twous rezèv pou pote nan espas travay ou.

Machin

Sizoka ou bloke, kite yon twous rezèv pou ijans nan vwati ou. Twous sa a ta dwe gen ladan:

 • Kab pou estat vwati ou
 • Flach ak pil siplemantè
 • Twous premye swen ak medikaman ki nesesè sizoka ou lwen lakay ou pou yon peryòd tan ki long
 • Manje ki gen pwoteyin tankou nwa ak ba enèjetik; fwi konsèv ak yon kle pòtab pou louvri bwat yo
 • Dlo pou chak moun ak bèt kay ou nan vwati ou
 • Radyo AM/FM pou koute enfòmasyon sou sikilasyon machin ak mesaj pou ijans
 • Kaj chat oswa sab pou pi bon mouvman kawotchou yo
 • Pèl
 • Gratwa-glas
 • Rad cho, gan, chapo, bòt solid, djakèt ak yon abiman derechanj
 • Kouvreli oswa sak pou kouche

Epitou anvizaje pote:

 • Yon telefòn selilè ki chaje nèt ak yon chajè telefòn
 • Fize ki klere oswa triyang siyal
 • Lèt an pou ak kouch si ou gen yon timoun piti

Prepare ou pou yon ijans. Pou fè sa, kite tank gaz ou plen epi si ou bloke, pwoteje tèt ou epi rete nan vwati ou, limen flach ou yo, mande èd, epi rete tann jouk lè èd la rive.

Last Updated: 02/27/2014